Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 13 april 2022

Stad Oudenburg: Openbaar onderzoek ontwerp-PAS

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS
De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:
  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.
Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.
 
Het openbaar onderzoek vindt plaats van 19 april tot en met 17 juni 2022. 
Het ontwerp PAS-programma, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team Mer zijn vanaf 19 april 2022 raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving en bij  het Departement Omgeving in Brussel na afspraak. Let wel: de documenten worden steeds digitaal ter beschikking gesteld.  
 
Hoe een bezwaar of opmerking indienen?
Dit kan via e-mail naar milieu@oudenburg.be of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg. Vermeld steeds je naam en adres.


Lees verder

Infomarkt voor Masterplan Oudenburg
De provincie West-Vlaanderen, Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en stad Oudenburg zijn samen met het studiebureau BUUR aan de slag gegaan om een pakket duurzame oplossingen voor te stellen in een masterplan voor het hart van Oudenburg ('t Steedje). Deze samenwerking kadert binnen het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma T.OP Kustzone.

Centraal stond de onderzoeksvraag hoe 't Steedje zich verder kon ontwikkelen met aandacht voor de rijke geschiedenis van Oudenburg? Aspecten zoals de stedelijke ontwikkeling, verkeersveiligheid en een groene omgeving werden onder de loep genomen. Waar en hoe krijgen bijkomende woningen, voorzieningen en handel een plaats? Hoe kunnen we deze ook met de fiets of te voet op een veilige manier bereiken en is het aangenaam vertoeven in het centrum? Waar is er ruimte voor meer groen en waterbuffering? 

Na alle verkennende gesprekken met inwoners en betrokken actoren - een snuffeldag, de debatdag, de ontwerpdriedaagse en het publieksmoment in februari - ging het ontwerpteam verder aan de slag met ontwerpend onderzoek om te komen tot een finaal masterplan voor 't Steedje.

Graag stellen de ontwerpers en het bestuur hun visie op het masterplan voor tijdens een infomarkt op dinsdag 19 april 2022, tussen 16.30 en 19.30 uur in het Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk (Ettelgemsestraat 24).

De infomarkt heeft tot doel om de inwoners kennis te laten maken met de resultaten van het ontwerpproces en een toekomstplan voor het centrum van Oudenburg. Aan de hand van plannen, tekeningen, een maquette en referentiebeelden worden een visie en mogelijke oplossingen voor de ruimtelijke uitdagingen voor 't Steedje voorgesteld. 

Lees verder

RUP Plassendale - aankondiging raadpleging bevolking
In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat er beslist is om een gemeentelijk RUP Plassendale - Oudenburg op te maken.

Het planningsproces bestaat uit vijf fasen die leiden tot volgende documenten: de startnota en procesnota, de scopingnota, het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan, het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en het definitief ruimtelijk uitvoeringsplan.

Tijdens de huidige fase worden de proces- en startnota ter inzage gelegd bij de dienst omgeving van de stad, in De Groote Poorte, Weststraat 33, 8460 Oudenburg (enkel na afspraak op het nummer 059 568 452). Via deze link kan je de documenten digitaal raadplegen.

De proces- en startnota kunnen geraadpleegd worden van 13 april 2022 tot en met en 11 juni 2022.

Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden via e-mail naar omgeving@oudenburg.be, per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, of kunnen afgegeven worden op het stadhuis (tijdens de openingsuren) tegen ontvangstbewijs. Dit dient te gebeuren vóór 12 juni 2022.

Een info- en participatiemoment gaat door op donderdag 5 mei 2022 om 19:30 uur in zaal ipso facto, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg.

Lees verder