Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 1 mei 2022

Sint-Lievens-Houtem: Openbaar onderzoek ontwerp-PAS

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS
OPENBAAR ONDERZOEK van het ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende plan-MER: van 19 april 2022 t.e.m. 17 juni 2022.

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.
De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:
  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.
Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Er wordt van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerp-PAS en het bijhorende ontwerp-plan-MER.
Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Daar vind je meer informatie over het openbaar onderzoek. Als je geen computer of internet hebt, kan je gebruikmaken van een openbare computer via het gemeentebestuur. Je kan deze documenten ook op afspraak (digitaal) inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel. Je maakt hiervoor een afspraak via T 02 553 75 86 of je stuurt een e-mail naar SIDO.omgeving@vlaanderen.be.

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022 kan je jouw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Opmerkingen en bezwaren die te laat worden ingediend, worden niet behandeld.

Hoe een opmerking of bezwaar indienen?

Via e-mail
o Vermeld minstens jouw naam en adres.
o Als je als bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, doe dit dan met tekstherkenning (OCR).
o Mail jouw opmerking of bezwaar naar omgevingsvergunning@sint-lievens-houtem.be

Per brief
o Vermeld minstens jouw naam en adres.
o Verstuur jouw brief naar: College van burgemeester en schepenen, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem 
Lees verder

Geplande wateronderbreking 4 mei
Op woensdag 4 mei zal er tussen 9 en 15 uur geen leidingwater zijn in de Polbroek 2 tot 112 (even nummers) en op het Marktplein 69 tot 77 (oneven nummers) te Sint-Lievens-Houtem.

Vermijd tijdens de wateronderbreking het gebruik van water: laat dus alle kranen dicht en zorg dat toestellen die water verbruiken, uitgeschakeld zijn: wasmachine, vaatwasser …

De laatste stand van zaken kan je steeds vinden op werken.farys.be.

De brandweer is op de hoogte gebracht van deze onderbreking.
Lees verder

Aanvraag speelstraat tijdens de zomervakantie
Een 'speelstraat' is een (deel van een) straat dat tijdelijk afgesloten wordt voor alle doorgaand gemotoriseerd verkeer en volledig voorbehouden is voor spelende kinderen.

Enkel de bewoners, de eigenaars van een garage in de straat en de hulpdiensten mogen nog stapvoets met een motorvoertuig de straat inrijden. Parkeren mag, maar het is aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren, zodat de kinderen meer speelruimte hebben. Spelende kinderen
en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Een nadar met de vereiste verkeersborden en het onderbord met daarop de vermelding 'speelstraat', sluiten de speelstraat af. Er moeten verantwoordelijken aangesteld worden die de speelstraat met de nadars afsluiten bij de start van de speeldag en terug weghalen op het einde van de speeldag op de daartoe voorziene uren.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als de straat in een woonzone ligt en de snelheid er beperkt is tot 50 km/uur, er geen openbaar vervoer door de straat rijdt, er geen belangrijk doorgaand verkeerd door de straat rijdt, de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven en voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Stuur je aanvraag per e-mail naar de dienst 'infrastructuur en mobiliteit', tenminste 10 dagen op voorhand. De aanvragen voor deze zomer (1 juli t.e.m. 31 augustus) moeten ten laatste tegen 20 juni ingediend worden.

Heb je vragen? Neem contact op met de infrastructuur en mobiliteit, T 053 60 72 27, technischedienst@sint-lievens-houtem.be.

Lees verder

Hulp bij het invullen van de belastingaangifte
Het is opnieuw de tijd van het jaar om de belastingaangifte in te vullen.

Heb je een vraag over de aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?
- Surf naar de website van FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte.
- Bel naar het nummer dat op de aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte staat.

Wil je jouw aangifte laten invullen door de experts van de FOD Financiën?
- Dat kan enkel op afspraak. Bel naar het nummer dat op de envelop van jouw aangifte staat (bruine envelop). Je kan hiervoor ook bellen naar de gemeentediensten via T 053 60 72 26 of T 053 60 72 56.
- Je hoeft je niet te verplaatsen! De experts van de FOD Financiën bellen je op het afgesproken tijdstip terug om samen met jou de aangifte in te vullen per telefoon.
- Laat je de aangifte liever invullen in een kantoor van de FOD Financiën? Meld dat dan wanneer je de afspraak maakt.
- Op donderdag 2 juni is er een zitdag van FOD Financiën in het gemeentehuis van Sint-Lievens-Houtem. Ook hiervoor moet je een afspraak maken. Dit kan via het secretariaat van de gemeente, T 053 60 72 26 waar je jouw uur van afspraak zal ontvangen. Opgelet! Deze plaatsen zijn beperkt.

Lees verder