Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 12 januari 2022

Stad Hamont-Achel: Overvloedige regenval juli 2021 erkend als ramp: schadevergoeding via Vlaams Rampenfonds

Overvloedige regenval juli 2021 erkend als ramp: schadevergoeding via Vlaams Rampenfonds

Het Vlaams Rampenfonds heeft laten weten dat in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2021 het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 is verschenen waarbij de overvloedige regenval, die heeft plaatsgevonden van 14 juli tot en met 16 juli 2021, als een ramp wordt beschouwd en waarbij Hamont-Achel is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp. Voor schade, die werd geleden in Hamont-Achel naar aanleiding van de regenval van 14 juli tot 16 juli 2021, kan nu een aanvraag tot tegemoetkoming worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2022. De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via de website www.vlaanderen.be/schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

Lees verder

Mijn Burgerprofiel op www.hamont-achel.be

Heb jij het al gezien? Bovenaan de stedelijke website pronkt sinds kort een balk met 'Mijn Burgerprofiel'. Dit platform bundelt alle gegevens en documenten van de Vlaamse, Federale en gemeentelijke overheid. Zo vind je als burger in een handomdraai al je overheidsadministratie terug.

Bovenaan www.hamont-achel.be vind je een balk terug met Mijn Burgerprofiel. Wie hierop klikt kan eenvoudig inloggen met zijn eID, via de Itsme-app, de mobiele app van de overheid of via sms. Eens ingelogd kan je heel wat officiële akten en attesten opvragen, alsook gegevens van andere overheden raadplegen. Deze worden gebundeld per thema: werk, onderwijs, groeipakket, mobiliteit…

Je kan op Mijn Burgerprofiel ook de status van je dossiers controleren. Heb jij een aanvraag ingediend, voor een studietoelage bijvoorbeeld of een renovatiepremie? Dan kan je via 'Mijn Burgerprofiel' de stand van zaken checken. Je ziet onmiddellijk in welke status jouw dossier zich bevindt: ingediend, in behandeling of goedgekeurd. Bovendien krijg je ook een melding als er iets ontbreekt of wanneer je actie moet ondernemen.

Hulp nodig?

Lukt het niet om in te loggen? Of vind je bepaalde informatie niet terug? Dan kan je met je vragen terecht op www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel. Je kan ook telefonisch contact opnemen via 1700.

Lees verder

Vogelgriep in Bocholt: ook maatregelen voor Hamont-Achelse pluimveehouders

Op een pluimveebedrijf in Bocholt is vogelgriep vastgesteld. Deze ziekte is slechts in zeer beperkte gevallen overdraagbaar op de mens en dus voor de mens relatief ongevaarlijk. Maar het is een erg besmettelijke aandoening bij pluimvee en watervogels die kan leiden tot ernstige ziekteverschijnselen en zelfs overlijden. Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) legt daarom maatregelen op die ook van kracht zijn op een deel van Hamont-Achel.

De dieren op het betreffende bedrijf worden geruimd. Omwille van de hoge besmettelijkheid van vogelgriep, wordt er een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 rond het getroffen bedrijf ingesteld. Een deel van Hamont-Achel valt onder de bewakingszone, meer bepaald de lichtblauwe zone op de kaart. Een interactieve kaart van de beschermings- en bewakingszone vind je hier

Binnen de bewakingszone zijn de volgende maatregelen van kracht voor alle pluimveehouders:

  • Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: FAVV - Lokale controle-eenheden (LCE) (favv-afsca.be).
  • Voor commerciële pluimveehouders gelden bijkomende maatregelen en verplichtingen die door het Agentschap Voedselveiligheid rechtstreeks met hen gecommuniceerd worden.

Meer info: FAVV - Vogelgriep (Aviaire influenza): Maatregelen in België (favv-afsca.be)

Lees verder

Afspraak bij het burgerloket? Kom op tijd en bel af indien belet!

Heb jij een afspraak opstaan bij het burgerloket van de stad Hamont-Achel, maar kan je omwille van omstandigheden niet aanwezig zijn? Bel je afspraak (indien mogelijk) tijdig af bij de dienst Onthaal via 011 51 05 00. Op deze manier kunnen de vrijgekomen plaatjes opnieuw ingeboekt worden voor burgers die nog geen afspraak hebben en hopen we de wachttijden in te korten.

Boekte jij online je afspraak in? Dan kan je deze eenvoudig verplaatsen of annuleren via de link in je bevestigingse-mail.

E-loket

Wist je trouwens dat je voor tal van zaken niet per se naar het stadhuis hoeft te komen? Heel wat officiële documenten – zoals een geboorte- of huwelijksakte, een attest van gezinssamenstelling, uittreksels uit het strafregister… – kan je eenvoudig aanvragen via het e-loket. Dat kan waar én wanneer je wil via https://hamont-achel.onlinesmartcities.be/smartloket.

Afspraak maken

Is een persoonlijk bezoekje aan het burgerloket toch nodig? Maak dan een afspraak via https://hamont-achel.mijnafspraakmaken.be/Client/ of 011 51 05 00. Om ervoor te zorgen dat alles zo vlot mogelijk verloopt, vragen we je om op tijd te komen: zeker niet te laat, maar ook niet te vroeg. Vijf minuten voor je afspraak aanwezig zijn, is ruim voldoende.

Lees verder