Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 13 juli 2021

Stad Oudenburg: GAS-reglement in voege vanaf 1 juli 2021

GAS-reglement in voege vanaf 1 juli 2021
Vanaf 1 juli 2021 is in elke gemeente van de Politiezone Kouter éénzelfde GAS-reglement van toepassing. In Ichtegem, Gistel en Jabbeke gaat het om de vervanging van een reeds eerder bestaand GAS-reglement, voor Oudenburg en Torhout is de invoering van GAS helemaal nieuw. 

Op die manier is er voor de inwoners van alle gemeenten en de politieagenten meer duidelijkheid, want de regels zijn overal gelijk! Zo weet je waar je aan toe bent in Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg en Torhout door de uniformiteit in de regelgeving.

Wat is GAS?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het gaat eigenlijk om afspraken die we maken om het in jouw buurt zo aangenaam mogelijk te maken. Veel storende vormen van kleine overlast werden in praktijk zelden beboet. Deze gemeentelijke regelgeving biedt hier een oplossing. De gemeente kan deze inbreuken zelf strafbaar maken en bijgevolg ook beboeten, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Wat zijn de sancties?

Er zijn 4 soorten sancties:
  • een administratieve geldboete (max. 350 euro);
  • een gemeenschapsdienst (max. 30 uur);
  • een bemiddeling: daders en benadeelden worden rond de tafel gebracht om zo tot een (symbolisch) herstel van de geleden schade te komen;
  • een schorsing of intrekking van een vergunning of een tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.


Op wie is GAS van toepassing?

Gemeentelijke administratieve boetes kunnen worden opgelegd aan meerderjarige natuurlijke personen en aan rechtspersonen (bedrijven, verenigingen, …). Op minderjarige overtreders is GAS niet van toepassing.

Welke overtredingen en wie stelt ze vast?

Het gaat voornamelijk om inbreuken op het algemeen politiereglement. Enkele voorbeelden van overlastproblemen zijn lawaaihinder, wildplassen, zwerfvuil,... Ook sommige vormen van fout parkeren (zoals blauwe zone) kunnen met GAS worden beboet.

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de inspecteurs van de lokale politie en door gemeentelijke ambtenaren die hiertoe werden aangeduid.

De vaststellers hebben bij het merendeel van de overtredingen ook de mogelijkheid om een schriftelijke waarschuwing uit te schrijven. Op die manier werkt het GAS-reglement eerder sensibiliserend en niet onmiddellijk beboetend. Als je dan dezelfde inbreuk binnen de 2 jaar opnieuw begaat, wordt een bestuurlijk verslag opgesteld met het oog op sanctionering.

Wie bepaalt de boete?

De boete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar van de gemeente. Dit is een gemeentelijk ambtenaar die onafhankelijk kan oordelen aan de hand van het opgesteld verslag of er een geldboete volgt en hoe hoog die is.

Hoeveel bedraagt de boete?

Verkeersovertreders die bijvoorbeeld fout parkeren of een verkeersbord negeren, riskeren een administratieve geldboete van 58 euro of 116 euro.

Voor de andere overtredingen tegen de GAS-wetgeving kunnen boetes tot 350 euro worden uitgeschreven, afhankelijk van de ernst van de inbreuk en een eventuele herhaling ervan.

In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot extra kosten (bv. opruimkosten bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat je als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de gemeente ontvangt om deze kosten te betalen.
Lees verder

Online info- en participatiemoment BKO Hoogstraat
Op dinsdag 6 juli 2021 organiseert het stadsbestuur een digitaal info- en participatiemoment voor alle inwoners omtrent het project van de buitenschoolse kinderopvang in de Hoogstraat. Uit dit participatiemoment willen we een bewonerspanel samenstellen om bij het verdere projecttracé intens betrokken te worden.

De huidige kloostersite in de Hoogstraat zal de komende maanden een serieuze transformatie ondergaan. Er wordt ondermeer een gloednieuw schoolgebouw gebouwd, sociale appartementen en in het kader van de decentralisatie van de buitenschoolse kinderopvang wordt er op het gelijksvloers een nieuwe BKO gerealiseerd. Dit is een nieuwe stap in het verhaal van het stadsbestuur waarbij we inzetten op kwaliteit van kinderopvang.

Het digitaal info- en participatiemoment wordt georganiseerd op dinsdag 6 juli 2021 om 19.30 uur. De deelnamelink zal je hieronder kunnen vinden. Tijdens deze sessie zal er toelichting gegeven worden over de nieuwe visie en aanpak op de BKO in onze stad en zal het gehele project toegelicht worden door de architect Frederiek Ampe en directeur van WoonWel Evi Jordens.
Lees verder

Goeste voe te babbelen?
Ook stad Oudenburg neemt deel aan de tweede actie van Babbelgoeste georganiseerd door de eerstelijnszone Houtland en Polder. Tijdens de zomermaanden gaan in elke gemeente van de eerstelijnszone (Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg en Torhout) vrijwilligers op pad om een babbeltje te slaan en elkaar nieuwe moed te geven na langdurige periodes zonder deugddoende sociale contacten. En we zijn nog op zoek naar vrijwilligers met babbelgoeste.

De eerstelijnszone kreeg de afgelopen maanden verschillende signalen dat nogal wat burgers zich eenzaam voelen. De coronamaatregelen zorgen voor tal van mensen voor sociaal isolement. Na een oproep werd een werkgroep samengesteld bestaande uit lokale besturen, verpleegkundigen, sociale diensten en vrijwilligersorganisaties, om acties uit te werken om dat isolement tegen te gaan. 

Heb jij wat vrije tijd en wil je die nuttig besteden? Ben je iemand met een warm hart die graag een handje toesteekt? Heb je goeste voe te babbelen en ben je bereid om tijdens de zomermaanden één of meerdere (halve) dagen per maand vrij te maken? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Neem vrijblijvend contact opnemen met de medewerkers van LDC Biezenbilk via biezenbilk@ocmw-oudenburg.be, op het nummer 059- 40 19 95 of vul het formulier in op https://forms.gle/1Q87wQLrqxgpYotv9.

Heb jij zelf nood aan een gesprek? Of ken je inwoners wie deugd zouden hebben van een luchtig, fijn gesprek aan huis? Aarzel niet om – mits toestemming van deze persoon – zijn of haar contactgegevens door te geven aan de medewerkers van het lokaal dienstencentrum. Er wordt steeds zorgvuldig omgegaan met gegevens van de inwoners.

Bij de organisatie van de drempelbezoeken wordt steeds rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.
Lees verder