Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

zondag 21 juli 2019

Sint-Lievens-Houtem: Droogte 2019: code geel

Droogte 2019: code geel
Vlaanderen is niet volledig hersteld van de droge zomer van 2018. Er is onvoldoende neerslag gevallen om de reserves aan te vullen en de grondwaterstanden blijven laag. De droogtetoestand wordt nauwgezet opgevolgd. De situatie wordt weergegeven in kleurcodes, gaande van kleurcode groen (niveau 0) tot code rood (niveau 3).

Momenteel zitten we in kleurcode geel (niveau 1) en worden er preventieve maatregelen door waterbeheerders genomen. Zo stelden verschillende polderbesturen bijvoorbeeld eerder dan ander jaren een hoger zomerpeil in.
Na de felle neerslag begin juni werd het de laatste twee weken van juni in heel Vlaanderen droog en heet weer. Afvoeren op waterlopen en grondwaterstanden zijn overal laag en dalende. Momenteel leidt dit nog niet tot waterschaarste op grote schaal, maar hier en daar zijn er wel al lokale waterschaarsteproblemen. Bovendien wordt de komende dagen weinig of geen neerslag voorspeld. Er wordt een verscherpte alertheid ingesteld bij de bevoegde diensten.

Op 27 juni kwam het provinciaal droogteoverleg Oost-Vlaanderen samen. Er zijn nog geen beperkende maatregelen nodig. Meer informatie over de actuele droogtetoestand vind je op www.opdehoogtevandroogte.be.
Zelfs als geen waterschaarste heerst, is het best om steeds zuinig en duurzaam met water om te springen. Nuttige tips vind je op https://www.vmm.be/tips/tips-bij-droogte.

Wat is de rol van de gouverneur bij droogte en waterschaarste?
Bij lokale droogte en waterschaarste komt het provinciale droogteoverleg samen onder leiding van de gouverneur. De gouverneur kan op advies van experten beslissen om politiebesluiten uit te vaardigen, zoals:
 • het gebruik van water verbieden voor het afspuiten van voertuigen of het vullen van zwembaden;
 • maatregelen opleggen om brandgevaar te voorkomen;
 • captatieverboden opleggen.
Meer interessante websites
Over droogte-indicatoren en de voorspelde droogtetoestand binnen 10 dagen: https://www.waterinfo.be/.
Alle informatie over blauwalgenbloei: gezondheidsrisico's en maatregelen: www.blauwalgen.be.
Voor meer informatie over de impact van de klimaatverandering voor Vlaanderen: https://klimaat.vmm.be/nl.
Lees verder

Wat te doen bij blauwalg?
Blauwalgen of cyanobacteriën vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier.
Zijn er blauwalgen of cyanobacteriën vastgesteld? Dan vermijd je het best elk contact met het water. Dat geldt zowel voor mensen als voor (huis)dieren.

Ben je van plan om te gaan zwemmen? Check even of de waterkwaliteit in de zwem- of recreatievijver goed is op www.kwaliteitzwemwater.be.
Denk je zelf blauwalgen op te merken?
 • In een waterloop: contacteer de gemeente
 • Bij een zwem- of recreatievijver: contacteer de waterbeheerder (in de meeste gevallen de gemeente)
Meer info over wat te doen bij blauwalgen of cyanobacteriën

Lees verder

Lokale handelaars in de kijker
De gemeente wil haar lokale handelaars steunen en in de kijker zetten!
Het karakter van het lokaal handelsapparaat in een kleine gemeente zit net in de bekendheid van de persoon achter de handelsnaam.

Er wordt een fotoreeks gemaakt van alle handelaars die wensen mee te werken, elke handelaar krijgt 'een gezicht'.
De fotoreeks wordt gebruikt voor diverse communicatie: in de gemeentelijke Infokrant, social media …

Het is een manier om de ondernemers eens op een andere manier in de kijker te zetten en de aandacht van de potentiële klant (opnieuw) naar de handelaars te trekken waardoor de ondernemers meer voeling hebben met elkaar en zelf kunnen stilstaan bij hun eigen troeven.

Eind vorig jaar is deze oproep reeds verschenen en heb je mogelijks al ingeschreven.
Nog niet ingeschreven? Deelname is gratis. Het wordt een mooie fotoreeks waarin jij en je handelszaak zullen stralen.
Inschrijven graag tegen uiterlijk 23 augustus 2019 via lokale.economie@sint-lievens-houtem.be.

Lees verder

Vacature buitenschoolse kinderopvang
De Landelijke Kinderopvang is voor de buitenschoolse kinderopvang in Sint-Lievens-Houtem op zoek naar een nieuwe verantwoordelijke.
Het betreft een deeltijds contract (20u) voor onbepaalde duur.

De buitenschoolse opvang vangt kleuters en lagere schoolkinderen op binnen de gemeente. Volgende opvang wordt aangeboden: voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantieopvang. Deze opvang gebeurt door een zeer divers team van kinderbegeleiders. Als verantwoordelijke draag je de eindverantwoordelijkheid voor dit geheel.

Solliciteren kan via deze link.


Lees verder

Zomersluiting vrijetijdsdiensten
De sportdienst is gesloten van zaterdag 13 juli tot en met zondag 28 juli.
CC De Fabriek is gesloten van maandag 22 juli tot en met zondag 11 augustus. Er is wel permanentie in het kader van de speelpleinwerking en geplande jeugdactiviteiten.

Lees verder

Processierupsen
Onlangs kreeg de Brandweerzone Vlaamse Ardennen enkele meldingen van eikenprocessierupsen op het grondgebied. Hoewel de brandweer wel wespen verdelgt, komt zij in normale omstandigheden niet tussen voor het verdelgen van de processierups; enkel bij een belangrijke overlast, en met overleg van de gemeente. Wie dan wel tussenkomt hangt af van waar de plaag zich bevindt. Bevindt de plaag zich op privéterrein, dan is de eigenaar genoodzaakt zelf een verdelgingsfirma te contacteren. Is de plaag echter terug te vinden op het openbaar domein, dan moet de gemeente worden verwittigd. Je kan hiervoor terecht via het Meldpunt of via de dienst leefmilieu, T 053 60 72 57 of natuurenmilieu@sint-lievens-houtem.be.

De eerste hulp bij contact met de eikenprocessierups hangt af van het type contact en de ernst van de symptomen.

Bij algemene symptomen
 • Personen die naast lokale symptomen ook algemene symptomen vertonen zoals malaise, duizeligheid, braken, worden best doorverwezen naar het ziekenhuis.
Bij huidcontact
 • Ontdoe je van alle kleren en behandel deze verder met handschoenen. Was de kleren (zo warm mogelijk) en laat ze drogen in de droogkast.
 • Was huid en haar uitgebreid met water en zeep.
 • Strip eventueel de huid met plakband om vastzittende brandharen te verwijderen. Borstel de haren goed uit.
 • Bij hevige jeuk kunnen antihistaminica verlichting brengen. Raadpleeg een arts bij ernstige huiduitslag.
Bij contact met de ogen
 • De ogen moeten gespoeld worden. Dit gebeurt best door een oogarts, die eerst een lokaal verdovend middel in het oog aanbrengt.
 • Na het spoelen moeten de ogen zorgvuldig onderzocht worden op de aanwezigheid van achtergebleven brandharen.
 • Brandharen die diep in het oogweefsel zijn doorgedrongen, moeten chirurgisch verwijderd worden.
Bij contact met de luchtwegen
 • De symptomen moeten geëvalueerd worden door een arts, die een symptomatische behandeling zal instellen. Deze kan bestaan uit antihistaminica en /of corticoïden en aerosols of inhalators.
Bij inname (in het spijsverteringsstelsel)
 • Men kan de ingenomen hoeveelheid verdunnen door het drinken van een groot glas water. Het verwijderen van de brandharen uit de mond lukt soms door voorzichtig te schrapen met een spatel of een gaasje of door het strippen met plakband.
 • Vaak is een endoscopisch onderzoek onder algemene anesthesie nodig voor het verwijderen van brandharen, die diep doorgedrongen zijn in de mond, de keelholte of de slokdarm.

Lees verder

Waterbesparing: elke druppel telt


Lees verder

Eetkramen jaarmarkt en andere evenementen
Oproep aan de uitbaters van foodtrucks/eetkramen om zich te melden in het kader van Houtem Jaarmarkt op 11 en/of 12 november 2019 en eventueel andere evenementen georganiseerd door de gemeente, onder volgende cumulatieve voorwaarden:
 • Bent u gedomicilieerd in de gemeente of heeft uw bedrijf inschrijving in het KBO met zetel in de gemeente?
 • Bent u uitbater van een foodtruck/eetkraam die geen louter occasionele bedrijvigheid is en waarvan de uitbating in het verlengde ligt van uw bedrijvigheid?
 • hebt u een mooi productaanbod?
Dien dan uw kandidatuur in via brief aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem tegen uiterlijk 23 augustus 2019.

Bij de kandidatuur moet u volgende documenten voegen:
 • Afschrift leurkaart/machtiging én identiteitsbewijs van de houder van de leurkaart
 • Bewijs verzekeringsdekking burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico's
 • Bewijs dat voldaan wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid (FAVV)
Voor meer informatie kan u terecht bij de jaarmarktcoördinator, Ilse De Knijf, T 053 60 72 61, lokale.economie@sint-lievens-houtem.be.

Lees verder

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen
De Vlaamse Droogtecommissie heeft alarmfase oranje afgekondigd met betrekking tot de droogte in Vlaanderen.
De waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft met ingang van 19 juli 2019 een captatieverbod ingesteld op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen.

Politiebesluit van 18 juli 2019 betreffende het captatieverbod (pdf) - gepubliceerd op 18 juli 2019.
Lees meer hierover via de veelgestelde vragen en antwoorden bij dit besluit (pdf).

Momenteel is de drinkwatervoorziening niet in het gedrang, maar we springen wel best spaarzaam om met alle soorten van water.

Lees verder