Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

woensdag 28 november 2018

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, jaargang 8, nr. 9

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

Nieuwsbrief SARC: 28 november 2018 - jaargang 8, nr. 9

10 jaar SARC: een feestjaar

Elke maand delen we ook een stukje van onze geschiedenis: een bijzonder of definiërend moment voor de SARC, een belangwekkend advies, … Voor november kozen we dit bijzonder moment om met u te delen:

SARC werkt mee aan het Visie 2050-traject

In 2014 legde de nieuwe Vlaamse Regering in haar Regeerakkoord veel nadruk op de toekomst. In uitwerking daarvan werd een traject opgestart om tot een gemeenschappelijke, beleidsdomeinoverschrijdende visie te komen voor een beleid op lange termijn, met oog op 2050.

In februari 2015 werd een eerste aanzet afgeleverd, met de 'Algemene trendverkenning wereld/Vlaanderen 2050'. Een groots participatief traject volgde. Op die manier kon de SARC al in een vroeg stadium aandachtspunten meegeven (PDF). In september 2015 werd dan een visienota uitgebracht: 'Visie 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen'. Het uitgebreide SARC-advies (PDF) sloot af met de vraag om de verbinding te maken tussen het economische, het socio-culturele en het ecologische. De vraag die het document eerder zou moeten beantwoorden is: 'Hoe willen/moeten we in 2050 samenleven?' Deze vraag bleef voor de SARC in de jaren daarna vaak een leidraad, omdat ze goed weergeeft dat een beleid er steeds op gericht moet zijn de samenleving én de mensen die samen leven te dienen op langere termijn en via een geïntegreerde visie.

Lees het volledige verhaal.

Wil je zelf een verhaal of ervaring delen, kan dat met de hashtag #SARC10jaar.

naar inhoud

Advies wijzigingen mediadecreet

De SARC-Sectorraad Media bracht advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende wijziging van artikel 18, 19, 157 en 218 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Aangaande het artikel 4 van het wijzigingsdecreet vraagt de Sectorraad Media terdege te controleren dat het betreffende artikel in het Mediadecreet sluitend en medianeutraal geformuleerd is. De Sectorraad Media heeft verder geen opmerkingen bij het voorliggende voorontwerp van decreet en adviseert positief.

naar inhoud

Adviezen bereikvergoeding regionale televisieomroeporganisaties

De SARC werd om advies gevraagd over de werkteksten van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie ('uitvoeringsbesluit bereikvergoeding').
De Sectorraad Media van de SARC bracht hierbij een positief advies uit op 8 oktober 2018 (PDF)

Op 26 oktober 2018 werd dit ontwerp van besluit principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Gezien er geen wijzigingen aan de teksten hebben plaatsgevonden, bevestigt de Sectorraad Media het positieve advies.

naar inhoud

Advies stimuleringsregeling niet-lineaire televisieomroeporganisaties

De Sectorraad Media van de SARC bracht advies uit het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken.

De Sectorraad Media van de SARC waardeert dat principieel werd ingegaan op enkele pertinente opmerkingen uit zijn advies van 5 juni 2018. Toch roept het uitvoeringsbesluit nog vragen op.

De Sectorraad meent dat de doelstelling van het creëren van een gelijk speelveld onvoldoende werd opgevolgd. Met name wat betreft de rechten ten aanzien van coproductie is het verschillende regime in het voorliggende besluit ten opzichte van de regeling die geldt voor dienstenverdelers ongewenst. De Sectorraad Media pleit er daarom voor om de investeringsplicht voor buitenlandse niet-lineaire spelers te spiegelen aan de stimuleringsregeling voor dienstenverdelers, zoals bepaald in artikel 184 van het Mediadecreet.

Wat betreft de kwantitatieve drempels die in het voorliggende besluit worden vastgelegd, vraagt de Sectorraad Media uitdrukkelijk om meer transparantie inzake de daadwerkelijke impact van de investeringsverplichting voor niet-lineaire omroeporganisaties en vraagt dat er rekening gehouden wordt met de huidige situatie in de sector, zodat de regeling echt meerwaarde biedt.

Tot slot formuleert de Sectorraad Media enkele technische opmerkingen waarmee hij vraagt rekening te houden.

naar inhoud

Wijziging samenstelling Sectorraad Kunsten en Erfgoed

Op 26 oktober 2018 keurde Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een wijziging goed van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

naar inhoud

Nieuwe collega SARC-secretariaat

Op 7 november mocht het secretariaatsteam nieuwe collega Maarten Koolen verwelkomen. Maarten studeerde bestuurskunde in Tilburg en behaalde nadien nog een master in Europese studies aan de universiteit Gent. Hij wordt de nieuwe secretaris van de Vlaamse Sportraad en zal daarnaast ook als back-up voor de ondersteuning van de Sectorraad Media optreden.

naar inhoud

Adviezen in voorbereiding

  • Integriteitsbeleid en aanspreekpunt integriteit in de cultuur- en audiovisuele sector
naar inhoud
Copyright © 2018 Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt ingeschreven.

V.U. Gaëtan Poelman
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenberggebouw, 4de verdieping (Wegbeschrijving naar het Arenberggebouw)
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Tel. 02 553 69 23
E-mail: sarc@vlaanderen.be
Website: www.sarc.be

U kan uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven van de verzendlijst.