Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 9 november 2018

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, jaargang 8, nr. 8

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

Nieuwsbrief SARC: 9 november 2018 - jaargang 8, nr. 8

10 jaar SARC: een feestjaar

SARC viert zijn 10e verjaardag in het Vlaams Parlement.

Op 27 september 2018 werd de 10e verjaardag van de SARC gevierd met een feestelijk moment in het Vlaams Parlement in aanwezigheid van Vlaams minister Sven Gatz, verschillende parlementsleden van de Commissie CJSM, stakeholders, collega's uit het Departement CJM, en natuurlijk leden en oud-leden.

Elke maand delen we ook een stukje van onze geschiedenis: een bijzonder of definiërend moment voor de SARC, een belangwekkend advies, een nieuwe samenstelling,… Voor oktober kozen we dit bijzonder moment om met u te delen:
 

Vlaamse Sportraad zet belangrijk thema op de beleidsagenda: 24 oktober 2017

Een goed voorbeeld van een eigen initiatief dat een thema stevig op de agenda van de beleidsmakers zette, zijn de adviezen van de Vlaamse Sportraad aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportsector.

Inspelend op de actualiteit, organiseerde de Vlaamse Sportraad in juni 2011 een colloquium rond kindermisbruik in de sport. Verscheidene Vlaamse en Nederlandse deskundigen kwamen hun visie, voorstellen en concrete realisaties toelichten. Dat leverde een stevig advies inzake kindermisbruik in de sport (PDF) op voor de betrokken beleidsmakers.

Zes jaar na zijn advies uit 2011 bracht de Vlaamse Sportraad op 24 oktober 2017 een geactualiseerd advies inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport (PDF) uit. Daarin uitte de raad tevredenheid over de stappen die sinds 2011 zijn gezet. Toch ligt er nog veel werk op de plank.

Lees het volledige verhaal.

Wil je zelf een verhaal of ervaring delen, kan dat met de hashtag #SARC10jaar.

naar inhoud

Advies eindtermen 1e graad secundair

Op 3 oktober bracht de SARC op eigen initiatief een advies uit bij het decreet over de onderwijsdoelen voor de 1e graad secundair onderwijs. Het advies werd gecoördineerd door de Algemene Raad daar het thema voor alle sectoren binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media relevant is.

In zijn eerdere advies van 10 november 2016 over dit thema had de SARC zelf 11 concrete voorstellen voor eindtermen geformuleerd. De raad is verheugd te kunnen vaststellen dat deze voorstellen hun vertaling vinden in de eindtermen zoals nu voorzien in het ontwerp van decreet. Het is tevens positief dat eindtermen die gerelateerd zijn met cultuur en sport vanuit een brede transversale benadering worden gedefinieerd en gekaderd.

Als specifieke aandachtspunten vraagt de SARC om de effecten van de nieuwe categorie eindtermen, namelijk de basisgeletterdheid, goed op te volgen, en om duidelijk te maken dat de omschrijving en concretisering van de eindtermen in o.a. kennisdoelen niet als exhaustief mag worden beschouwd. Verder vraagt de raad om op schoolniveau monitoring te voorzien met betrekking tot cultuur, sport en media.

Tot slot grijpt de SARC dit advies aan om zijn pleidooi te herhalen voor een effectieve en verrijkende wisselwerking tussen Onderwijs enerzijds en beleidsvelden als Cultuur, Jeugd, Sport en Media anderzijds. De tijd is gekomen om tussen de beide partners een concrete samenwerking te realiseren en verder te gaan dan louter het formuleren van intenties.

naar inhoud

Advies samenwerkingsakkoord Filmkeuring

Op 8 oktober bracht de Algemene Raad van de SARC advies uit over het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-hoofdstad betreffende de classificatie van films vertoond in Belgische bioscoopzalen, en het instemmingsdecreet.

De SARC adviseert positief, maar vraagt evenwel om, voor titels waarbij er discussie kan zijn over de juiste classificatie, te voorzien in een manier om externe, neutrale expertise in te roepen.

naar inhoud

Advies samenwerkingsakkoord Tax Shelter

Op 15 oktober formuleerde de SARC zijn advies bij het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en de federale staat inzake het tax shelter-systeem voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling, en het instemmingsdecreet.

De SARC brengt een positief advies uit. Daarbij wenst de raad op te merken dat, wat betreft het instrument van de tax shelter zelf, het ook na de verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven voldoende aantrekkelijk moet kunnen blijven voor de investeerders en sectoren. Met dat doel moet het instrument eerst geëvalueerd worden en moeten actuele knelpunten worden aangepakt alvorens mogelijke uitbreiding van het instrument (naar andere (deel)sectoren) kan worden overwogen.

naar inhoud

Advies verzameldecreet – aanvullingen

Op 15 oktober bracht de SARC voor de tweede keer een advies uit over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering betreffende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur ('verzameldecreet cultuur'). Nadat de raad op 14 september zijn eerste advies had uitgebracht werd het ontwerp van decreet immers nog uitgebreid met enkele specifieke bepalingen. De SARC adviseert globaal positief.

Aangaande de duur van de overgangsmaatregelen voor erfgoedtijdschriften vraagt de raad evenwel duiding bij de continuering van de ondersteuning van de betreffende organisatie.

Wat betreft de uitbreiding van de taakstelling van het VIAA vraagt de SARC met aandrang dat de nodige tijd en zorg voor transitie wordt voorzien om de integratie van de werking en taken van de betrokken organisaties op een zorgvuldige en duurzame wijze te realiseren. De raad gaat er tevens van uit dat een warme overdracht voor het betrokken personeel wordt gegarandeerd en dat er geen verlies van middelen is.

Bij de bepaling die voorziet in een decretale grond voor het Studiecentrum Vlaamse Muziek adviseert de SARC dat de organisatie in kwestie moet gestimuleerd worden om een structurele aanvraag in te dienen binnen het Cultureelerfgoeddecreet. De raad meent dat het niet logisch is om in een aparte rechtsgrond te blijven voorzien.

Ten slotte vraagt de SARC, in het licht van zijn opmerkingen, om te allen tijde te waken over kwalitatieve beoordelings- en evaluatieprocessen in relatie tot de besteding van gemeenschapsmiddelen.

naar inhoud

Advies programmadecreet begrotingsopmaak 2019

Op 19 oktober bracht de SARC een spoedadvies uit het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 ('programmadecreet BO19').

De volgende punten van het voornoemde decreet werden geadviseerd:

  • Oprichting begrotingsfonds voor de classificatie van films, voor het eerst vertoond in Belgische bioscopen (art. 2)
  • Wijzigingen aan het decreet van 26 januari 2018 tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (art. 3-4)
  • Opheffingsbepaling van rechtspersoon CVN (art. 9)
Aangaande het begrotingsfonds opgericht voor de filmkeuring, vraagt de raad eventuele regelgeving aangaande de filmkeuring waarin nog naar het Fonds Personeelsleden met Verlof voor Opdracht zou worden verwezen, aan te passen. De SARC formuleert verder geen opmerkingen bij het programmadecreet. naar inhoud

Advies over het ontwerpbesluit bij het Amateurkunstendecreet

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC brengt op vraag van Vlaams minister Sven Gatz advies uit over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 20 december 2000 betreffende de amateurkunsten.

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk is tevreden dat er rekening wordt gehouden met de bevindingen van de adviescommissie en dat er een aantal beperkte aanpassingen aan dit besluit gebeuren.
Anderzijds bouwt het besluit mogelijks een aantal nieuwe drempels in zoals de uitsluiting van feitelijke verenigingen en het reduceren van de indiendata voor subsidieaanvragen. De sectorraad vraagt daarnaast ook om maatschappelijk relevante criteria uit de nota aan de Vlaamse Regering verder uit te werken in het besluit en de memorie van toelichting. Tot slot vraagt de sectorraad verduidelijking bij twee artikels uit het besluit.

naar inhoud

Advies bij het gewijzigd uitvoeringsbesluit 'Beleidsfocussen' bij het decreet georganiseerde sportsector

De Vlaamse Sportraad bracht op 29 oktober 2018 advies uit bij het voorontwerp van BVR tot wijziging van het besluit van 16 september 2016 van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen.

De Vlaamse Sportraad vindt het logisch dat de kosten voor de vergoeding via het statuut verenigingswerk ook in aanmerking kunnen komen als subsidieerbare kost voor alle beleidsfocussen en adviseren deze wijziging positief.

In afwachting van een grondige evaluatie en totaalvisie vanuit het beleid, geeft de Vlaamse Sportraad voorlopig een negatief advies over de specifieke 'kleine' wijzigingen die in de tekst worden voorgesteld en vraagt hij om een totaalvisie en duiding bij deze geïsoleerde maatregelen. De Vlaamse Sportraad vindt het jammer dat het uitvoeringsbesluit slechts fragmentarisch wordt aangepast, los van een beleidsvisie. De leden rekenen in de nabije toekomst op een grondige evaluatie en – indien aangewezen – een bijsturing van het decreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. De leden pleiten ervoor dat dit gebeurt door middel van een constructieve samenwerking met de actoren in het veld.

naar inhoud

Wijzigingen samenstelling Sectorraad Media

Op 15 oktober 2018 keurde Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een wijziging goed van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

naar inhoud

Adviezen in voorbereiding

  • Advies over een 'minidecreet' media
  • Advies over de regionale televisieomroeporganisaties (bereikvergoeding)
  • Advies over de deelname van niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken
naar inhoud
Copyright © 2018 Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt ingeschreven.

V.U. Gaëtan Poelman
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenberggebouw, 4de verdieping (Wegbeschrijving naar het Arenberggebouw)
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Tel. 02 553 69 23
E-mail: sarc@vlaanderen.be
Website: www.sarc.be

U kan uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven van de verzendlijst.