Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

maandag 24 september 2018

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, jaargang 8, nr. 7

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

Nieuwsbrief SARC: 24 september 2018 - jaargang 8, nr. 7

10 jaar SARC: een feestjaar

Elke maand delen we een stukje van onze geschiedenis: een bijzonder of definiërend moment voor de SARC, een belangwekkend advies, een nieuwe samenstelling....

 • Voor september kozen we dit bijzonder moment om met u te delen: Advies over het nieuws Cultureel-Erfgoeddecreet: 28 september 2016
U leest er op vrijdag 28 september 2018 alles over via Twitter. Wil je zelf een verhaal of ervaring delen, kan dat met de hashtag #SARC10jaar.

 

Advies over een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties

De Algemene Raad brengt in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media op vraag van minister Hilde Crevits advies uit bij het voorontwerp van decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties (EVC).

De SARC is globaal gezien tevreden met de evoluties in het EVC-dossier. Dat er (eindelijk) een gemeenschappelijk formeel kader wordt gecreëerd, betekent een grote stap vooruit. De raad apprecieert dat dit kader voldoende ruimte laat voor een aangepaste invulling per beleidsdomein. Flexibiliteit is tevens nodig om een gepast antwoord te bieden aan de verschillende realiteiten binnen de CJSM-sectoren.

Verder pleit de raad voor een consequent terminologiegebruik en voor uniforme kwaliteitsstandaarden opdat het EVC-kader breed gedeeld kan worden en het vertrouwen kan wekken van derden, zoals bv. potentiële werkgevers.

De SARC vraagt om nadrukkelijker de koppeling te maken met het GKK-decreet en ook de link met de internationale en Europese beleidsinitiatieven ter zake niet uit het oog te verliezen.

In de CJSM-sectoren zijn concrete competenties een belangrijke graadmeter waarnaar vaak meer aandacht gaat dan naar diploma's en certificaten. Het onderscheid tussen onderwijs- en beroepskwalificaties werkt in de ogen van de raad nodeloos belemmerend.

De SARC belicht in zijn advies ook een aantal specifieke aspecten met betrekking tot EVC. Zo vraagt hij extra aandacht voor de betrokkenheid van de sectoren bij de uitwerking van het hele EVC-beleid, inclusief de aspecten 'identificeren en documenteren' en het traject inzake de kwaliteitscontrole en -bewaking. De raad wijst er op dat er bijzondere alertheid moet zijn voor de toegankelijkheid en voor het kostenplaatje. De SARC onderlijnt de noodzaak om een informatie- en sensibiliseringsstrategie uit te werken en vraagt, tot slot, dat de Vlaamse overheid ook zelf een voorbeeldfunctie zou opnemen in de toepassing van EVC binnen haar eigen tewerkstellingsbeleid.

naar inhoud

Advies over het decreet Kunst in Opdracht

De Algemene Raad van de SARC brengt op vraag van Vlaams minister Sven Gatz advies uit bij het decreet houdende de realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest behoren ('Kunst in Opdracht').

De SARC is zeer tevreden met het voorbereidende traject dat werd gelopen voor dit decreet. Daarnaast hoopt de raad dat er naar toe kan gewerkt worden om het beleidsdomein Onderwijs in de toekomst aansluiting te laten vinden om zo kinderen dagelijks en op evidente wijze in contact te brengen met kunst. Als punctuele opmerking geeft de SARC dat procesbegeleiding nog verder geëxpliciteerd kan worden.

naar inhoud

Advies over het kaderdecreet Bestuurlijke handhaving

Op vraag van minister-president Geert Bourgeois brengt de Algemene Raad van de SARC advies uit bij het voorontwerp van kaderdecreet betreffende de bestuurlijke handhaving.

De SARC maakt daarin enkele kanttekeningen bij de toepassing van het Topstukkendecreet, van het Antidopingdecreet en van de diverse subsidiedecreten.

naar inhoud

Advies bij het uitvoeringsbesluit bij het Bovenlokaal cultuurdecreet

De Algemene Raad brengt in samenwerking met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk advies uit bij het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Bovenlokaal Cultuurdecreet van 15 juni 2018.

De SARC is verheugd te mogen vaststellen dat heel wat elementen uit zijn advies van 19 juni 2018 bij de werkteksten voor het voorliggende besluit konden leiden tot aanpassingen en verbeteringen. De raad wenst nog enkele opmerkingen te formuleren bij de beoordeling, het steunpunt en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

naar inhoud

Advies bij het uitvoeringsbesluit Bovenlokaal jeugdwerk

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC brengt op vraag van Vlaams minister Sven Gatz advies uit over het ontwerpbesluit betreffende de uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk geeft positief advies aan het ontwerpbesluit steunt uitdrukkelijk de vraag om het brede jeugdwerklandschap (op korte termijn) te betrekken bij de opmaak van de leidraden. De Reflectiegroep (boven)Lokaal Jeugdbeleid is hiertoe een uitgelezen platform.

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk benadrukt ook dat de opsplitsing in vier verschillende werkingen er in de praktijk niet toe mag leiden dat inclusief werken bemoeilijkt wordt.

naar inhoud

Advies over het uitvoeringsbesluit Kunstendecreet

Op vraag van minister Sven Gatz brengt de SARC-Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies uit bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed signaleert in zijn advies een aantal tekortkomingen in het ontwerpbesluit. Hij wijst er op dat over het uitvoeringsbesluit zelf eigenlijk geen overleg werd gepleegd met de sector. Dit wekt verbazing, aangezien het uitvoeringsbesluit toch nog een aantal knelpunten bevat zoals het aanpassen van de indiendata voor aanvragen (Art.3) en de norm over het percentage eigen inkomsten voor organisaties die een werkingssubsidie ontvangen (Art.28). De raad vraagt ook meer aandacht voor het beoordelingssysteem in de praktijk.

naar inhoud

Advies over het verzameldecreet cultuur

Op vraag van Vlaams minister Sven Gatz brengt de SARC-Algemene Raad samen met de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Sectorraad Media advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur ('Verzameldecreet cultuur').

Het ontwerp van decreet regelt een aantal uiteenlopende onderwerpen. Op volgende punten formuleren de raden nog bedenkingen:

 • de innovatieve partnerprojecten
 • wijzigingen n.a.v. de bovenbouwoefening
 • de wijziging m.b.t. de voorlegging van de beheersovereenkomsten met het VAF en het VFL
 • participatiedecreet
 • cultureel-erfgoeddecreet
 • naar inhoud
 • Advies over het Circusdecreet

  Op vraag van minister Sven Gatz brengen de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk en de Sectorraad Kunsten en Erfgoed advies uit, gecoördineerd door de Algemene Raad, over het voorontwerp van decreet houdende een circusbeleid.

  De SARC is tevreden over het afgelegde traject waarbij de sector werd betrokken bij de herziening van het decreet.
  De SARC apprecieert ook dat er niet geopteerd werd voor een integratie van het Circusdecreet in het Kunstendecreet. De noden en verwachtingen van de sector zijn niet gelijk aan die van de Kunstensector waardoor de Circussector best gedijt in een afzonderlijk decretaal kader en van daaruit heel gericht cross-sectorale linken kan leggen met diverse domeinen binnen cultuur & jeugd.
  In een eerste luik van zijn advies formuleert de SARC enkele algemene opmerkingen en aandachtspunten. In het tweede luik geeft de raad enkele punctuele adviespunten.

  naar inhoud

  Advies over het Brusseldecreet

  De Algemene Raad brengt op vraag van minister Sven Gatz advies uit bij het voorontwerp van decreet betreffende het overleg en de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie ('Brusseldecreet').

  De SARC is tevreden dat de overgehevelde middelen geoormerkt blijven voor de onderscheiden, opgesomde sectoren. De respectieve verdeling binnen de vermelde sectoren wordt wel overgelaten aan de VGC.

  De raad vindt het belangrijk dat de VGC ruimte krijgt om haar beleid af te stemmen op de noodwendigheden van een Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel. Vanuit dit oogpunt zijn er enige bedenkingen te formuleren bij de strikte opvolgingsprocedures en bij de veelheid aan documenten die de VGC dient over te maken.

  Tot slot brengt de SARC nog een specifiek punt over het cultuurbeleidsplan onder de aandacht.

  naar inhoud

  Samenstelling

  Op 16 juli 2018 keurde Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz een wijziging goed van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

  • De heer Filip Verneert wordt als vertegenwoordiger namens het Forum voor Amateurkunsten vervangen door de heer Koenraad De Meulder.
  • Mevrouw Ria Van den Heuvel wordt als vertegenwoordiger namens Vijftact vervangen door mevrouw Greet Firlefyn.
  naar inhoud

  Adviezen in voorbereiding

  • Advies over de eindtermen van de 1e graad secundair onderwijs
  • Advies over het samenwerkingsakkoord tax shelter audiovisuele en podiumwerken
  • Advies over het samenwerkingsakkoord filmkeuring
  naar inhoud
  Copyright © 2018 Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
  U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt ingeschreven.

  V.U. Gaëtan Poelman
  Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  Arenberggebouw, 4de verdieping (Wegbeschrijving naar het Arenberggebouw)
  Arenbergstraat 9
  1000 Brussel
  Tel. 02 553 69 23
  E-mail: sarc@vlaanderen.be
  Website: www.sarc.be

  U kan uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven van de verzendlijst.