Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 30 maart 2018

Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media jaargang 8, nr. 3

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

Nieuwsbrief SARC: 30 maart 2018 - jaargang 8, nr. 3

10 jaar SARC: een feestjaar

Elke maand delen we een stukje van onze geschiedenis: een bijzonder of definiërend moment voor de SARC, een belangwekkend advies, een nieuwe samenstelling,… Je kan dit op de voet volgen via Twitter. Wil je zelf een verhaal of ervaring delen, kan dat met de hashtag #SARC10jaar.

Voor maart kozen we dit bijzondere moment om met u te delen:
 

Advies over de conceptnota Cultuureducatie: 29 maart 2012


Eén van de kernwaarden die de SARC als organisatie wil uitstralen, is samenwerking. Dat wordt benadrukt door de structuur van de SARC met de Algemene Raad en de vier sectorraden waarbij de Algemene Raad de coördinatie van een advies op zich neemt wanneer er meer dan één sectorraad betrokken is bij de materie. Daarnaast werd en wordt er ook geregeld samengewerkt met andere (strategische) adviesraden.

Deze twee vormen van samenwerking komen mooi samen in een advies van 29 maart 2012 over de conceptnota Cultuureducatie. In deze conceptnota tekenden de toenmalige ministers Joke Schauvliege en Pascal Smet vanuit de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Onderwijs samen een strategisch beleidskader uit op basis van een gedeelde missie en definitie. Het was vlug duidelijk voor de drie betrokken adviesraden – de SARC, de VLOR en de Vlaamse Jeugdraad – dat hun advies over deze conceptnota ook best een gemeenschappelijk advies zou zijn.

Lees het volledige verhaal.

 

naar inhoud

Advies bij het 'minidecreet media'

In antwoord op een vraag van Vlaams minister voor Media Sven Gatz bracht de Sectorraad Media van de SARC advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie ('minidecreet media').

In het voorliggende advies formuleert de Sectorraad Media eerst enkele principiële standpunten. Hij dringt aan op voldoende overleg met de sector bij het opmaken van regelgeving of initiatieven die de sector aanbelangen. Hij meent tevens principieel dat een richtsnoer, zoals dat nu decretaal verankerd wordt als taak van de VRM, de bepalingen uit het mediadecreet niet kan vervangen of aanvullen.

Daarnaast maakt de Sectorraad Media een aantal puntsgewijze opmerkingen en formuleert hij ook advies bij een bijkomende vraag aangaande rapportering over niet-lineaire televisiediensten.

naar inhoud

Advies over betaalde boodschappen van politieke (kandidaat-) mandatarissen

De Sectorraad Media van de SARC bracht op eigen initiatief advies uit over betaalde boodschappen van politieke (kandidaat-)mandatarissen.

Naar aanleiding van de provinciale en gemeentelijke verkiezingen in oktober 2018 en de samenvallende federale, regionale en Europese verkiezingen in 2019 is de vraag of er betaalde boodschappen voor politieke mandatarissen of kandidaat-mandatarissen en voor politieke partijen kunnen worden uitgezonden op radio en televisie opnieuw actueel.

De Sectorraad Media formuleerde in het verleden al advies over ditzelfde onderwerp. Daarnaast wordt in het 'minidecreet media', waarover ook advies aan de Sectorraad Media werd gevraagd, het artikel 49 van het Mediadecreet opgeheven. In zijn advies gaat de Sectorraad Media in op de problematiek rond artikel 49 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie ('Mediadecreet') en licht hij toe waarom het volgens hem aangewezen is deze problematiek aan te pakken.

Om ervoor te zorgen dat de vrije meningsuiting van politieke partijen niet in het gedrang komt en een gelijk speelveld te creëren in de mediasector, is het noodzakelijk dat de wet inzake verkiezingsuitgaven, de wet inzake Vlaamse verkiezingen en het decreet inzake de lokale verkiezingen de toelating geeft aan politieke mandatarissen of kandidaat-mandatarissen en aan politieke partijen om boodschappen tegen betaling uit te zenden tijdens de sperperiode op radio en televisie, net zoals dit mogelijk is voor boodschappen tegen betaling op internet. Daarnaast moet artikel 49 van het Mediadecreet op een correcte wijze geherformuleerd worden. De Sectorraad Media wenst daaraan toe te voegen dat het van groot belang is om bij politieke commerciële communicatie voldoende aandacht te hebben voor waarborgen zoals het herkenbaar zijn van de reclame en het niet inspelen op gevoelens van angst.

naar inhoud

Advies over de visienota 'een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk'

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC bracht op eigen initiatief advies uit over de visienota 'een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk'. De sectorraad vindt de nota een positieve stap en kijkt uit naar de verdere concretisering in het actieplan. Hij vraagt om daarbij:
  • In te zetten op een inhaalbeweging en de nodige middelen daarvoor te voorzien;
  • Het brede middenveld en de knowhow die in de sector aanwezig is te betrekken;
  • Behoeften, processen en expertise die in de verschillende deelsectoren aanwezig zijn, in kaart te brengen;
  • Meer aandacht te besteden aan de complexiteit van het auteursrecht en de privacygevoeligheid van digitaal erfgoed in de erfgoedsector;
  • Aandacht te hebben voor de specifieke noden van de deelsectoren;
  • De planlasten voor de sectoren te beperken.
naar inhoud

Advies bij het voorontwerp van besluit studentensport

De Vlaamse Sportraad geeft positief advies over de wijzigingen aan het besluit studentensport die een logische gevolg zijn van de wijziging van het decreet maar herhaalt zijn eerdere suggesties waaraan geen gevolg werd gegeven.

De Vlaamse Sportraad plaatst vraagtekens bij de betrokkenheid van de koepels en associaties, het ontbreken van een grondige evaluatie en inhoudelijke accenten. naar inhoud

Adviezen in voorbereiding

  • Advies bij het ontwerp van VIZIER2030 – Een Vlaams doelstellingenkader bij de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling
  • Advies bij het voorontwerp van besluit digitale frequenties 5A en 5D
naar inhoud
Copyright © 2018 Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt ingeschreven.

V.U. Gaëtan Poelman
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenberggebouw, 4de verdieping (Wegbeschrijving naar het Arenberggebouw)
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Tel. 02 553 69 23
E-mail: sarc@vlaanderen.be
Website: www.sarc.be

U kan uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven van de verzendlijst.