Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

vrijdag 9 maart 2018

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, jaargang 8, nr. 2

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

Nieuwsbrief SARC: 09 maart 2018 - jaargang 8, nr. 2

10 jaar SARC: een feestjaar

Voor de SARC wordt 2018 een bijzonder jaar: de strategische adviesraad bestaat 10 jaar.

We vieren dit graag samen met u. In het najaar organiseert de SARC een feestelijk evenement voor de belanghebbenden doorheen deze 10 werkingsjaren. Maar we vieren ook een heel jaar lang: elke maand delen we een stukje van onze geschiedenis: een bijzonder of definiërend moment voor de SARC, een belangwekkend advies, een nieuwe samenstelling,… Je kan dit op de voet volgen via Twitter.
Wil je zelf een verhaal of ervaring delen, kan dat met de hashtag #SARC10jaar.

Voor februari kozen we dit bijzondere moment om met u te delen:

  • 'Bouwstenenadvies Kunsten en Erfgoed: 27 februari 2012


Op 27 februari 2012 bracht de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC een advies uit met enkele bouwstenen voor een helder en duurzaam subsidiebeleid voor kunsten en erfgoed. Het advies speelde in de jaren nadien een rol bij de totstandkoming van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2012 en het Kunstendecreet van 2013.

Met zijn zogenaamde "bouwstenennota" wilde de Sectorraad Kunsten en Erfgoed een paar voorstellen formuleren die toekomstige discussies i.v.m. het subsidiebeleid en de adviesmechanismen kon voeden. Onder andere het subsidiebeleid, het beleid van instellingen, studiewerk met betrekking tot de subsidiemogelijkheden, een heldere financiering op basis van rol en identiteit en de manier van beoordelen kwamen aan bod.

Lees het volledige verhaal.

naar inhoud

Advies bij de subsidiebeslissingen projectoproep 'Innovatieve partnerprojecten voor cultuur'

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk bracht op 9 februari 2018 op eigen initiatief advies uit over de subsidiebeslissingen voor de projectoproep innovatieve partnerprojecten. De sectorraad is tevreden dat het reglement de hokjes tussen sectoren wil doorbreken en beschouwt de projectoproep als een interessant instrument. Het is echter opvallend dat er slechts twee projecten uit de sociaal-culturele- en jeugdsector werden gehonoreerd.
De sectorraad wijst in zijn advies op het belang van expertiseopbouw over het begrip 'innovatie' en wil constructief bijdragen aan een remediëring in aanloop van een tweede projectoproep.

naar inhoud

Reflecties op het rapport 'Aanbevelingen voor een vernetwerkte bovenbouw cultuur'

Na bespreking in een werkgroep met leden van de Algemene Raad, de Sectoraad Kunsten en Erfgoed en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, formuleerde de SARC een reeks reflecties bij het rapport 'Aanbevelingen voor een vernetwerkte bovenbouw cultuur' van Koen Vandyck en Yves Larock.
De raad meent dat het rapport het resultaat is van een degelijke en waardevolle oefening, en als dusdanig een nuttige basis biedt voor verdere discussie. Toch meent de SARC dat het verslag een aantal te beperkte of veralgemenende interpretaties bevat. De realiteit onderliggend aan de situatieschets en de conclusies is in vele gevallen toch complexer en genuanceerder dan voorgesteld. De leden van de werkgroep erkennen dat het dan ook geen sinecure is om het hele veld van de culturele bovenbouw in zulk een beperkt tijdsbestek te doorgronden. Gesprekken met de veldorganisaties of andere stakeholders over hun verwachtingen voor een vernieuwde bovenbouw zouden bijvoorbeeld een meerwaarde geweest zijn, maar kwamen nu niet aan bod.

De SARC apprecieert dat het rapport tot tien aanbevelingen komt. Deze bieden concrete aanknopingspunten om het gesprek over de hervorming van de bovenbouw op een relatief gestructureerde manier te voeren. Het advies presenteert reflecties bij de aanbevelingen waarover de werkgroep nog verheldering of bijsturing nodig acht.

naar inhoud

Advies bij het voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op vraag van minister Liesbeth Homans formuleerde de Algemene Raad zijn advies bij het voorontwerp van decreet dat voorziet in de aanpassing van de decreten aan de AVG. De raad brengt een positief advies uit bij het voorontwerp van decreet en meer bepaald bij de vooropgestelde aanpassingen aan de sectorspecifieke decreten. Evenwel vraagt de raad met aandrang dat de Vlaamse overheid aandacht heeft voor de bezorgdheden die hij in zijn advies formuleert.
De bijkomende planlast voor de organisaties moet tot een absoluut minimum beperkt zijn. Indien er toch bijkomende lasten volgen uit vragen vanwege de overheid, moet die laatste voorzien in een heldere, gecoördineerde (lees beleidsdomein- en beleidsniveau-overschrijdende) omkadering, duidelijke informatie en gepaste ondersteuning voor de sectoren. Dit betekent ook een inschatting maken en toelichten van de gevolgen van het beheren van bepaalde gegevens, zoals rijksregisternummers.
Het kan niet de bedoeling zijn aan de organisaties te vragen om (bijkomende) persoonsgegevens op te vragen en te delen zonder duidelijke meerwaarde. Bovendien moet de overheid zelf ook strikt volgens de AVG handelen wanneer zij gegevens verwerkt die door de organisaties werden aangeleverd.
De SARC benadrukt tot slot dat een goed uitzonderingskader essentieel is om kwaliteitsvolle journalistiek te blijven garanderen.

naar inhoud

Advies bij de conceptnota betreffende een bovenlokaal cultuurdecreet

De SARC formuleerde op vraag van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement advies bij de conceptnota voor nieuwe regelgeving van de heer Bart Caron betreffende een bovenlokaal cultuurdecreet. Deze vraag kwam naast en na de vraag voor advies bij het voorontwerp van decreet bovenlokaal cultuurdecreet.

De raad apprecieert de opportuniteit die hij krijgt om zijn advies te formuleren bij deze conceptnota. Hij evalueert die laatste als een interessante reflectieoefening gestoeld op een zeer degelijke situatieschets. Op basis van een goede set aan uitgangspunten en principes tekent de nota een voorstel uit met een evenwichtige invulling van het bovenlokaal cultuurwerk, waarbij zowel een projectmatige als een structurele aanpak wordt voorzien. De vooropgestelde rationalisering en integratie van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is een interessant voorstel dat evenwel nog verdere detaillering en uitwerking vraagt om er alle consequenties van te kunnen inschatten. Een andere belangrijke vraag betreft de wenselijkheid evenals de haalbaarheid van de regionale afbakening. Ten slotte wenst de raad te onderlijnen dat hij begrijpt dat het voorliggend document een conceptnota betreft en dat er bijgevolg nog heel wat marge rest om de voorstellen die erin worden geformuleerd, te verfijnen en te verhelderen.

naar inhoud

Advies bij het voorontwerp van bestuursdecreet

De Algemene Raad formuleerde zijn advies bij het voorontwerp van bestuursdecreet, die de laatste schakel vormt in een lang traject. In een eerdere fase van dit traject bracht de SARC reeds een advies uit bij het Groenboek Bestuur

In zijn advies spreekt de raad zijn waardering uit voor het traject, maar vraagt hij ook aandacht voor de mogelijke specifieke noden en omstandigheden van organisaties in de sectoren cultuur, jeugd, sport en media wat betreft dit decreet. Met betrekking tot de digitale dienstverlening vraagt de SARC in het algemeen aandacht voor klantvriendelijkheid en meer specifiek voor de noden van kwetsbare groepen in de samenleving. De raad adviseert positief over de uitzonderingen die voorzien zijn voor de openbare omroep en voor musea, archieven en bibliotheken bij de omzetting van de richtlijn rond webtoegankelijkheid. Tot slot gaat de SARC verder in op enkele artikels over de adviesraden en over de mogelijkheden m.b.t. consultatie.

Zo vindt de SARC de verhoogde aandacht van de Vlaamse overheid voor participatieve beleidsvoering positief. De (strategische) adviesraden (SAR's) spelen al van oudsher een rol in het mee verwezenlijken van een op kennis gebaseerd en coherent beleid, met ruimte voor betrokkenheid en participatie. Deze rol wordt nu verder opengesteld naar burgers en andere organisaties, via de mogelijkheid van de Vlaamse overheid om open consultaties te organiseren. De SARC stelt dat een digitale open consultatie een middel blijft naast andere methoden van overleg en participatie, die niet (volledig) digitaal zijn. Een echt participatief traject is op maat gemaakt en maakt idealiter gebruik van meerdere instrumenten die op elkaar aansluiten. Daarnaast moet er verhoogde aandacht zijn bij elk participatief traject voor e-inclusie en het betrekken van kwetsbare groepen in de samenleving. Bij het gebruik maken van de digitale open consultaties stelt de raad enkele voorwaarden voor m.b.t. timing, communicatie en overleg.

De SARC waardeert daarnaast de uitdrukkelijke toevoeging van het uitbrengen van advies over conceptnota's, groen- en witboeken aan de opdracht van de SAR's en de mogelijkheid om in een vroeger stadium om advies gevraagd te worden. Hij adviseert voorzichtig positief, waarbij enkele bekommernissen door zowel de raad zelf als de adviesvrager moeten opgevolgd worden: het systematisch inbedden van overleg tussen de adviesraad en de minister en zijn medewerkers, het vragen van een tweede advies als er bij de principiële goedkeuring wijzigingen zijn, en blijvende aandacht voor voldoende en tijdige duiding en toelichting bij hoe de adviezen van de raad verwerkt worden.

naar inhoud

Advies over het voorontwerp van decreet houdende cinematografische coproductie

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed bracht advies uit bij het voorontwerp van decreet houdende de instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herziening), ondertekend te Straatsburg op 28 augustus 2017.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC adviseert positief op de herziening van het verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie, dat tot doel heeft de ontwikkeling van internationale cinematografische coproducties te bevorderen.

naar inhoud

Advies over projectoproep 'Stimuleren van de naschoolse sportbeoefening voor leerlingen van de 1ste en 2de graad Secundair Onderwijs'

De Vlaamse Sportraad bracht advies uit bij de projectoproep stimuleren van de naschoolse sportbeoefening voor leerlingen van de 1se en de 2de graad Secundair Onderwijs. De raad geeft positief advies over de projectoproep. De projectoproep bevat enkele verfrissende elementen die de naschoolse sport in het secundair onderwijs hopelijk een nieuwe boost kunnen geven. Ook het gelopen traject in samenwerking met ISB ter voorbereiding van de projectoproep is een positieve evolutie en wordt erg gewaardeerd.

De Vlaamse Sportraad geeft in zijn advies nog enkele inhoudelijke opmerkingen over de nood aan een geïntegreerde aanpak van de naschoolse sportbeoefening doorheen de volledige schoolloopbaan, subsidiëring op output, de flexibele inzet van personeel en de meerwaarde van monitoring. De Vlaamse Sportraad vraagt tot slot de nodige aandacht voor enkele technische pijnpunten.

naar inhoud

SARC in het Vlaams Parlement

Vlaamse Sportraad op bezoek in de Commissie CJSM

De Commissie Sport van het Vlaams Parlement nodigde de Vlaamse Sportraad uit op 13 december 2017 voor een kennismakingsgesprek. Het Dagelijks Bestuur van de Vlaamse Sportraad had een aangenaam en constructief gesprek met voorzitter Bart Caron en de fractieleden van de Commissie Sport. Alle aanwezigen waren tevreden over het overleg en hopen dit in de toekomst nog eens te herhalen.

naar inhoud

Adviezen in voorbereiding

  • Advies bij het minidecreet Media
  • Advies over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inzake media)
  • Advies over de visienota 'een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk'
  • Advies over het uitvoeringsbesluit studentensport
naar inhoud
Copyright © 2018 Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt ingeschreven.

V.U. Gaëtan Poelman
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenberggebouw, 4de verdieping (Wegbeschrijving naar het Arenberggebouw)
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Tel. 02 553 69 23
E-mail: sarc@vlaanderen.be
Website: www.sarc.be

U kan uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven van de verzendlijst.