Nieuws vanuit en over Vlaanderen, door en voor Vlamingen.

dinsdag 27 maart 2018

Gemeenteraad 26/03/2018

Stad Poperinge
 
Gemeenteraad 26/03/2018
 

Algemeen directeur

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen. Er wordt gestreefd naar een eenduidige aansturing van het personeel, waarbij een algemeen directeur de huidige gemeente- en OCMW-secretaris vervangt en de financieel directeur in de plaats treedt van de financieel beheerders van gemeente en OCMW. In Poperinge wordt het ambt van stadssecretaris en het ambt van secretaris van het OCMW reeds door dezelfde persoon uitgeoefend. Christophe Oreel wordt dus van rechtswege algemeen directeur. De gemeenteraad stelde de functiebeschrijving vast.

Wegentracé verkaveling Komstraat

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) ontwikkelt een verkaveling van 16 bouwloten in de Komstraat. Studiebureau Lobelle uit Jabbeke maakte het ontwerp op voor de wegenis- en rioleringswerken. De ontsluiting van deze verkaveling voor gemotoriseerd verkeer gebeurt langs de Komstraat. Hierbij wordt loodrecht aangesloten op de bestaande rijweg. De ruimte tussen de kavels wordt ingericht als woonstraat. Ter hoogte van de aansluiting met de Komstraat worden 9 parkeerplaatsen en een groenzone met een bufferbekken voorzien. Daarnaast wordt een speelzone ingericht. Rond het bekken wordt een omheining geplaatst om de veiligheid te garanderen. De gemeenteraad keurde het wegentracé goed.

Buurtdienst

Zowel stad als OCMW Poperinge zijn actief in de lokale diensteneconomie (LDE). Het basisidee van de lokale diensteneconomie is de uitbouw van een aanvullend dienstenaanbod vanuit de overheid waarbij  een koppeling gemaakt wordt tussen maatschappelijke dienstverlening en tewerkstelling van kansengroepen. De buurtdienst die in het kader van de lokale diensteneconomie verder wordt uitgebouwd onder de vleugels van de stad zal instaan voor het uitvoeren van allerhande klusjes in en rond de woning, verhuisopdrachten en vervoer van materiaal, logistieke ondersteuning van het buurthuis in de Bellewijk en het onderhoud van het openbaar domein. De gemeenteraad keurde het huishoudelijk reglement van de klusjes-, verhuis- en vervoersdienst van de buurtdienst van stad Poperinge goed.

Johan Malbranckeplein

Het pleintje ter hoogte van de bejaardenwoningen in de wijk Eekhoute werd door de stadsdiensten vernieuwd. Op voorstel van het wijkcomité “De Eekhoutvrienden” krijgt dit pleintje de naam “Johan Malbranckeplein”. Het gaat om een symbolische naam, het betreft dus geen officiële straatnaamgeving. Johan Malbrancke was medeoprichter van de Provenaar, hij was stichter van de jaarlijks Eekhoutefeesten en hij engageerde zich in verschillende verenigingen. Hij woonde in de wijk Eekhoute, maar overleed op 19 juli 2016. Hij zette de eerste stappen voor de herinrichting van het pleintje.

Motie windmolenbeleid

De Vlaamse overheid keurde in december 2016 het windplan “Windkracht 2020” goed met als doel de bouw van minstens 280 extra windmolens tegen 2020. De stad is van mening dat zowel de lokale besturen als de inwoners te weinig betrokken worden bij windmolenprojecten. Via een motie vraagt de stad de Vlaamse Regering onder meer om de termijnen in het Omgevingsdecreet voor complexe dossiers te verlengen tot 75 dagen, de verplichting om het aanvraagdossier te stofferen met de nodige studies en analyses uit te breiden, een beleid uit te stippelen om de betrokkenheid van de bevolking te vergroten (o.a. rechtstreekse participatie via burgercoöperaties bij nieuwe projecten) en een wetenschappelijk expertisecentrum inzake groene energie uit te bouwen.

Volkstuinpark De Bommelaer

De gemeenteraad keurde het huishoudelijk reglement van het nieuwe volkstuinpark De Bommelaer langs de Westlaan goed. Het project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. In het park worden een 16-tal tuintjes van 100 m² aangelegd. Daarnaast worden een verharde toegangsweg, een omheining, een berging, elektriciteit en tuinmateriaal voorzien. In april verhuizen de eerste tuiniers van het volkstuinpark in de Veurnestraat naar het nieuwe volkstuinpark. Er kunnen tuintjes van 25, 50 of 100 m² worden gehuurd aan een tarief van 0,50 euro per m². Mensen in armoede krijgen op de jaarlijkse huurprijs een korting van 50%. Zowel in de gemeenschappelijke delen als in de particuliere volkstuintjes mogen geen pesticiden gebruikt worden. Een organisatieteam, bestaande uit 2 vertegenwoordigers van de stad, Tuinhier Poperinge, Velt Westland en tuiniers uit het volkstuinpark, leidt alles in goede banen.

Socio-culturele infrastructuur

De gemeenteraad keurde enkele wijzigingen aan het huishoudelijk reglement op het gebruik van de socio-culturele infrastructuur goed. Er worden 4 nieuwe of aangepaste locaties aan het reglement toegevoegd: nieuwbouw OC De Bollaard (andere invulling), OC De Croone (4 extra lokalen op de bovenverdieping), nieuwbouw De Speelveugel in de Doornstraat en het buurtsalon van het OC Karel De Blauwer. Daarnaast komt er een vereenvoudiging en een uniformisering van de tarieven (4 euro per uur). Het gewijzigd reglement treedt in werking op 1 april 2018.

1 mei Rommelmarkt

Op dinsdag 1 mei 2018 (tussen 7 u. en 18 u.) organiseert Horeca Poperinge in samenwerking met de stad de jaarlijkse rommelmarkt in het stadscentrum. De rommelmarkt heeft een capaciteit van 450 standen en 234 standhouders. Ter hoogte van basisschool De Ster aan het Vroonhof wordt een kinderrommelmarkt georganiseerd, waar voornamelijk speelgoed en kinderkledij wordt aangeboden.

 
 
 
  Stadhuis Poperinge
Grote Markt 1 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 40 81
Fax: 057 33 75 81
Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, gelieve hier te klikken.