vrijdag 15 september 2017

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, jaargang 7, nr. 5

Nieuwsbrief Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)

Nieuwsbrief SARC: 15 september 2017
jaargang 7, nr. 5

Advies over de eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC bracht op eigen initiatief advies uit naar aanleiding van de resultaten van het onderzoekrapport eenmeting jeugdbeleid in lokale besturen.
De onderzoeksresultaten tonen onder meer aan dat de positie van de jeugdraad als beleidsadviserend orgaan niet in alle gemeenten duidelijk is. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk wijst op de sensibiliserende taak van de Vlaamse overheid binnen het lokaal jeugd-, en bij uitbreiding, cultuurbeleid. In aanloop naar de nieuwe meerjarenplanning moet de Vlaamse overheid de lokale besturen informeren en sensibiliseren om een maximale betrokkenheid van de doelgroep te garanderen.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk vraagt ook met aandrang om werk te maken van de beloofde lokale monitoring en om lokale actoren te betrekken bij de uitwerking van indicatoren.

naar inhoud

Advies bij het voorontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC bracht op vraag van Vlaams minister Sven Gatz advies uit over het voorontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.

In zijn advies vraagt de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk om de sector vanaf het begin te betrekken bij het opstellen van de lijst van externe deskundigen. Daarnaast wijst de sectorraad er op dat een aantal beoordelingscriteria zo geformuleerd zijn dat ze een afvink-beoordeling uitlokken. Om extra planlast te vermijden, vraagt de sectorraad om de maatregel die het historisch gegroeid onevenwicht op vlak van subsidiëring wil wegwerken, te beperken tot die organisaties waarvoor ze in het leven werd geroepen. Met de inwerkingtreding van het decreet in zicht, vraagt de sectorraad tot slot om het visitatie- en beoordelingsprotocol zo spoedig en realistisch mogelijk uit te schrijven.

naar inhoud

Advies bij het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC bracht op vraag van Vlaams minister Sven Gatz advies uit over het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk ziet het opvangen van het ontstane vacuüm als een goed beginpunt, maar hoopt dat er in de nabije toekomst ook lijnen getrokken worden die op langere termijn een nieuw beleid mogelijk maken en/of verdere afstemming kan organiseren met onder meer het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid en het nog te ontwikkelen Regiodecreet voor Cultuur.
De sectorraad heeft twee fundamentele opmerkingen bij het voorontwerp van decreet die verdere uitklaring vragen, met name de definiëring van het begrip bovenlokaal en de elementen van het financieel- en beoordelingskader.

naar inhoud

Advies bij de hervorming van de culturele bovenbouw

De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC bracht op eigen initiatief advies uit om een bijdrage te leveren bij de lopende hervorming van de culturele bovenbouw.

In zijn advies gaat de sectorraad in op een aantal algemene bekommernissen, het lokaal-regionaal thema en de subsidiëring van belangenbehartigers. De sectorraad volgt het thema verder op en stelt zijn expertise ter beschikking van de minister in het verdere traject.

naar inhoud

Advies over de wijziging van het uitvoeringsbesluit bij het Kunstendecreet wat betreft de remediëringstermijn

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC bracht op vraag van Vlaams minister Sven Gatz advies uit over het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit betreffende de uitvoering van het decreet houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, wat betreft de remederingstermijn in geval van de onvolledige indiening van een verantwoordingsdossier bij beurzen en projectsubsidies.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed heeft geen opmerkingen bij de aanpassing van het uitvoeringsbesluit bij het Kunstendecreet. De bepaling van de remediëringstermijn zorgt voor meer duidelijkheid en rechtszekerheid.

naar inhoud

Advies over de oprichting van het EVA KMSKA

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC bracht op vraag van Vlaams minister Sven Gatz advies uit over het ontwerp van decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed steunt de verzelfstandiging van het KMSKA, die ervoor zorgt dat het museum na zijn heropening autonomer en flexibeler zal kunnen werken, en de groeikansen optimaal zal kunnen benutten. Hij heeft enkele opmerkingen in verband met de samenstelling van bestuursorganen van het KMSKA, de deskundigheid van de bestuursleden en het gegeven van het collectief werkgeverschap.

naar inhoud

Advies over de startnota transitienota 'Zorg en Samenleven in 2050'

De Algemene Raad van de SARC bracht op vraag van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, advies uit bij de startnota Transitieprioriteit 'Zorg en samenleven in 2050. Daarmee wordt een aanzet gegeven voor de uitwerking van één van de transitieprioriteiten binnen de Visie 2050.

De SARC waardeert dat er binnen het Visie 2050-traject en meer bepaald binnen de transitieprioriteit 'Zorg en samenleven in 2050' bewust ruimte werd gemaakt voor de CJSM-thema's. De aanknopingspunten in de startnota vormen een goede basis, maar vragen wel nog concrete uitwerking en invulling.
Het voorstel om een zeer divers groep van belanghebbenden te betrekken en daarbij verder te kijken dan de traditionele gesprekspartners, vindt de SARC positief. Ook de koppeling met andere trajecten en visiedocumenten kan enkel toegejuicht worden.
Om het belang van de CJSM-thema's voor de maatschappij, vandaag én in de toekomst, te duiden, wordt vaak verwezen naar de effecten en de meerwaarde die zij generen binnen en ten aanzien van andere domeinen. Hoe omvangrijk en divers deze bijdrage ook mag zijn, er mag nooit voorbijgegaan worden aan de intrinsieke waarde van de CJSM-sectoren. Een evenwichtige benadering is daarom noodzakelijk. Daartoe is het essentieel dat het eigenaarschap van de CJSM-thema's wordt vastgehouden en vandaaruit een constructieve hand wordt uitgestoken naar andere sectoren en domeinen.
De SARC vraagt eveneens dat er bij de uitwerking van de transitieprioriteit rekening wordt gehouden met de eigen kracht en dynamiek van de CJSM-sectoren en dat er voldoende ruimte en vertrouwen wordt gegeven aan het vrij initiatief van de sectoren, waarbij de overheden een ondersteunende en faciliterende rol opnemen.
De respectieve CJSM-sectoren moeten ook voldoende zichtbaar in de transitieprioriteit meegenomen worden. De startnota blijft momenteel nog vrij vaag en bepaalde sectoren, zoals media, komen nu (nog) niet aan bod.
De SARC bepleit tot slot uitdrukkelijk de nood aan meer inhoudelijke samenwerking en uitwisseling tussen de transitieprioriteiten. Het is bijzonder betreurenswaardig dat er nu geen enkele brug wordt geslagen met de transitieprioriteit voor onderwijs en vorming.

naar inhoud

Advies over mediawijsheid

Naar aanleiding van het vernieuwen van het contract met het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid (Mediawijs) brengen de Sectorraad Media, de Algemene Raad en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC op eigen initiatief advies uit bij het Vlaamse mediawijsheidsbeleid.

De SARC is tevreden met de aandacht van de Vlaamse Regering, en van de minister van Media en van Cultuur in het bijzonder, voor het thema van mediawijsheid. Het is nodig dat er hierrond – blijvend en ook in de praktijk – dwarsverbanden gelegd worden tussen verschillende velden en sectoren.

De centrale positie van het kenniscentrum Mediawijs wordt gewaardeerd en moet worden verdergezet. Daarnaast is het ook een voortdurende opdracht op de grote rijkdom aan mediawijsheidsinitiatieven en -spelers te versterken en aan te vullen.
De SARC waardeert in het bijzonder dat Mediawijs wetenschappelijk onderzoek goed weet te vertalen naar maatschappelijk relevante output. Hij vraagt echter een balans tussen kwaliteitsvol onderzoek op langere termijn en kortlopende projecten met meer zichtbaarheid.
Tot slot doet de SARC enkele aanbevelingen omtrent mogelijke samenwerkingsverbanden en de focus van het kenniscentrum; en schuift hij enkele criteria naar voor omtrent de organisatie van het kenniscentrum zelf.

naar inhoud

Samenstelling van de Sectorraad Media

Op 9 juni 2017 keurde Vlaams minister van Media Sven Gatz een wijziging goed van het ministerieel besluit van 15 juli 2016 houdende de benoeming van de leden van de Sectorraad Media van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
Mevrouw Jozefien Daelemans wordt als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld namens Media.21 vervangen door mevrouw Keltoum Belorf. Mevrouw Keltoum Belorf wordt als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Bram Souffreau. (B.S. 03.07.2017).

naar inhoud

Doorwerking

 

Reactie op het advies over het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Op 21 juni 2017 ontving de SARC een brief van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz met een reactie op het advies over het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling.
Het advies van de SARC werd op verschillende punten gevolgd:

  • Toepassingsgebied: het voorstel wordt gevolgd om enkel organisaties uit te sluiten die in het kader van de overgangsmaatregelen en de 'warme overdracht' een facultatieve subsidie ontvangen voor de jaren 2018 of 2019 of die een structurele toevoeging van provinciale middelen krijgen op hun Vlaamse enveloppe.
  • Ontvankelijkheidsvoorwaarden: ook feitelijke verenigingen worden toegelaten om subsidies aan te vragen. In het kader van het regiodecreet zal worden onderzocht of het op termijn aangewezen is enkel organisaties met (niet-commerciële) rechtspersoonlijkheid toe te laten.
  • Advisering: het is absoluut de intentie dat de expertise van de provinciale medewerkers wordt ingezet voor de behandeling van de aanvragen in het kader van het reglement.
  • Aangepast projectplan: de bepaling wordt verplaatst naar de handleiding.
  • Indiendata: er worden 2 indiendata per jaar voorzien (1 oktober en 1 april).
  • Subsidiebedrag: de hoogte van de subsidie wordt beperkt tot 25.000 euro.

Reactie op het advies over het voorontwerp van decreet deeltijds kunstonderwijs

Op 19 juli 2017 ontving de SARC een brief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits als reactie op het advies over het voorontwerp van decreet deeltijds kunstonderwijs.
De minister dankt de SARC voor het advies en zal de voorstellen tot bijsturing voorleggen aan de sociale partners. Daarnaast gaat de minister dieper in op enkele punten uit het advies en worden een aantal zaken verduidelijkt.
De minister heeft het in de brief onder meer over het afstemmen van de studierichtingen op de beroepskwalificaties, en zodoende het afstemmen van het dko op het maatschappelijke veld waarin de afgestudeerden terecht komen.
Er wordt ook e.e.a. verduidelijkt i.v.m. de inschrijvingsgelden, bijkomende bijdragen en lagere tarieven voor kansengroepen. In tegenstelling tot het advies van de SARC wil de minister hier geen verplichte regeling rond opleggen, omdat zij meent dat dit indruist tegen het streven naar meer ruimte voor beleid op het lokale niveau.
De minister reageert op het voorstel tot inkanteling van het dko in het regulier onderwijs. De minister meent echter dat de keuze voor een artistieke opleiding een vrijwillige keuze is. Het integreren van leerinhouden van het dko in het kleuter- en leerplichtonderwijs gaat voorbij aan die keuzevrijheid.
Er wordt dieper ingegaan op de wisselwerking tussen het dko en het veld van de amateurkunsten. Dit zou voor alle academies een vanzelfsprekend gegeven moeten worden. De minister voorziet een puntenenveloppe om aan verdieping en verbreding te werken.
Tot slot verduidelijkt de minister dat de manier waarop een leerling zijn recht op verminderd tarief moet aantonen in een afzonderlijk besluit van de Vlaamse Regering geregeld zal worden, zodat die regeling sneller geactualiseerd kan worden en er specifieke maatregelen genomen kunnen worden om de bewijslast terug te dringen. De minister wil onderzoeken hoe de UiTpas meegenomen kan worden in de bewijsstukken voor het verminderd inschrijvingsgeld.
 

Reactie op het advies over de experimentele projectoproep doorbraaktrajecten voor kunstenaars

De SARC ontving op 20 juli 2017 een brief van minister Sven Gatz als reactie op het advies over de experimentele projectoproep doorbraaktrajecten voor kunstenaars.

Het reglement werd nog beperkt aangepast aan het advies. Zo werd de beslissingsdatum vastgelegd op 1 december. De vraag om de doelgroep niet te beperken wordt door de minister begrepen, maar kan niet ingewilligd worden omwille van de beperkte middelen die beschikbaar zijn. De (middel)langetermijneffecten vormen volgens de minister een essentieel onderdeel. Het is dan ook logisch dat zij deel uitmaken van de criteria. Vanzelfsprekend zal de uitbetaling van het saldo niet zomaar tegengehouden worden als de (middel)langetermijneffecten minder zouden zijn dan in de aanvraag beoogd, maar zal op dat moment gekeken worden naar de geleverde inspanningen van de aanvrager. Ook de verplichte, beperkte, financiële inbreng die eventueel ook via de partners kan gegenereerd worden, blijft behouden. Dit is immers onderdeel van het engagement dat een aanvrager neemt in het kader van een doorbraaktraject.

naar inhoud

Adviezen in voorbereiding

  • Advies over de 'Conceptnota over de Vlaamse regionale televisieomroeporganisaties'
  • Advies over de conceptnota 'Een langetermijnvisie voor aanvullende financiering en ondernemerschap in de Vlaamse cultuursector'
  • Advies over de 'Visie voor het vrijwilligerswerk in Vlaanderen'
  • Advies over het audiovisueel en gamebeleid
naar inhoud
Copyright © 2017 Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hebt ingeschreven.

V.U. Gaëtan Poelman
Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Arenberggebouw, 4de verdieping (Wegbeschrijving naar het Arenberggebouw)
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Tel. 02 553 69 23
E-mail: sarc@vlaanderen.be
Website: www.sarc.be

U kan uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven van de verzendlijst.