vrijdag 18 augustus 2017

Stel je kandidaat voor de InterCity Youth Conference in Leuven | 17 november: finale traject Jeugdwerk in de Stad | Projectoproep 'Tegengeluiden' | Ontwerpdecreet bovenlokaal jeugdwerk principieel goedgekeurd

Nieuwsbrief jeugdbeleid - afdeling Jeugd - Departement Cultuur, Jeugd en Media

Onlineversie nieuwsbrief

Departement CJMhttp://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_image2.jpghttp://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_image3.jpghttp://www.sociaalcultureel.be/e-zine/jeugdbeleid2.gifhttp://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_image5.jpg

d

e-zine van de afdeling Jeugd   http://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_bullet.gif   Jaargang 16   http://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_bullet.gif   nr 13   http://www.sociaalcultureel.be/e-zine/header_bullet.gif   18 augustus 2017

Inhoud


InterCity Youth Conference Leuven - Jeugdwerk in de stad
01. Stel je kandidaat voor de ICY-conferentie
02. Save the date! 17 november - Finale traject Jeugdwerk in de Stad
03. Save the date! 5 oktober - Workshop Netwerksamenwerking

Beleid - Initiatieven Vlaamse Regering
04. Projectoproep 'Tegengeluiden' - preventie van gewelddadige radicalisering
05. Transitiereglement subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling - Infosessies in augustus en september
06. Voorontwerp van decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen principieel goedgekeurd
07. Visienota over het vrijwilligersbeleid goedgekeurd

Internationale samenwerking
08. Studiebezoek Zuid-Afrika: Youth Volunteer Congres en 20 jaar samenwerking - verslag
09. Sociale inclusie, diversiteit en gelijke kansen in het jeugdwerk: voorbeeld Catalonië
10. EU-jeugdconferentie 'Youth for Tomorrow’s Europe' in Malta - verslag

Eerstkomende indiendata subsidieaanvragen
11. Subsidieaanvragen experimentele projecten: uiterlijk op 1 september
12. Subsidieaanvragen projecten van gesubsidieerde verenigingen: uiterlijk op 1 september
13. Investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur: uiterlijk op 15 september

14. Parlementaire vragen over het jeugdbeleid

 

 

InterCity Youth Conference - Leuven, 15-17 november

Stel je kandidaat!

De internationale InterCity Youth Conference strijkt dit najaar neer in Vlaanderen, (OPEK Leuven) en staat in het teken van stedelijk jeugdwerk. Klinkt dit thema jou als muziek in de oren? Dan kun je met 120 internationale jeugdwerkers en beleidsmakers aan de slag om ideeën en goede prakijken uit te wisselen en nieuwe inzichten op te doen. We hebben plaats voor tien deelnemers uit Vlaanderen. Stel je kandidaat tot uiterlijk 4 september!


Save the date! 17 november - Finale traject Jeugdwerk in de Stad

Op 17 november houden we de finale van het traject Jeugdwerk in de Stad, waarvoor we honderd extra deelnemers kunnen uitnodigen. Voor dit Vlaamse luik van de conferentie verwelkomen we graag schepenen, jeugdconsulenten, jeugdraadsleden en jeugdwerkers uit de centrum- en regionale steden. De inschrijvingen hiervoor starten op 1 september via www.jeugdwerkindestad.be

naar boven

 


IYC

Save the date! 5 oktober - Workshop Netwerksamenwerking

Samenwerking tussen organisaties, bedrijven en overheden wordt steeds belangrijker. Netwerksamenwerking is echter een complex verhaal met vele ingrediënten. Op 5 oktober laat Jeugdwerk in de Stad je kennismaken met de inzichten rond netwerksamenwerking en kun je aan de slag met de rollen en competenties die nodig zijn voor een succesvolle samenwerking. Inschrijven kan vanaf 1 september via www.jeugdwerkindestad.be

naar boven

 

Jeugdwerk in de Stad

Projectoproep'Tegengeluiden' - preventie van gewelddadige radicalisering

De Vlaamse regering trekt een half miljoen euro uit voor projecten die extremistische propaganda tegenspreken en ondermijnen. Ze gaat specifiek op zoek naar boodschappen en verhalen die het extremistische discours uitdagen en weerleggen aan de hand van argumenten en informatie. Daarbij zijn verschillende invalshoeken mogelijk: emoties, humor, theologie of het aantonen van hypocrisie of onwaarheden.

De oproep richt zich naar middenveldorganisaties, onderwijsinstellingen en lokale besturen. Het kan gaan om kleinschalige lokale projecten (bijvoorbeeld via bijeenkomsten of voorlichtingen) of om initiatieven op het internet of via sociale media. Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 29 september 2017 worden ingediend. De projectperiode start op 1 maart 2018.

Meer informatie - aanvraagformulier

naar boven

 


Tegengeluid

Transitiereglement subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling - Infosessies in augustus en september

Sinds gisteren kunnen subsidieaanvragen worden ingediend binnen het transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling. Het transitiereglement is één van de overgangsmaatregelen in het kader van de overdracht van de provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden en regelt in 2018-2019 de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, komen in aanmerking voor subsidiëring. De eerste uiterste indiendatum voor projectvoorstellen is 1 oktober 2017.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert in elke provincie een infosessie waarop het transitiereglement en de KIOSK-aanvraagapplicatie worden toegelicht. De infosessies zijn gratis, we vragen wel om vooraf in te schrijven.

Meer informatie - transitiereglement - data en inschrijving infosessies

naar boven

 


podiumkans

Voorontwerp van decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli het voorontwerp van decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen principieel goed. Met het decreet wordt vanaf 2020 jeugdwerk ondersteund dat niet gericht is op de hele Vlaamse Gemeenschap, maar wel inspeelt op prioriteiten van de Vlaamse overheid.

Het decreet bundelt vier subsidielijnen en richt zich naar vier groepen van initiatiefnemers: geprofessionaliseerde jeugdhuizen die inspelen op prioriteiten van het Vlaamse jeugdbeleid, geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Meer informatie - tekst ontwerpdecreet

naar boven

 

 

Regelgeving

Visienota over het vrijwilligersbeleid goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om met een gecoördineerd vrijwilligersbeleid vrijwilligers in Vlaanderen beter te ondersteunen. Zo wil ze hun statuut, bescherming en ondersteuning verbeteren en administratieve lasten en bureaucratische procedures beperken.

In dat kader nam de Vlaamse Regering op 14 juli kennis van de stand van zaken van het actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid en hechtte ze haar goedkeuring aan de visienota over het vrijwilligersbeleid. Bedoeling is dat de bevoegde ministers deze visienota operationaliseren door een geactualiseerd actieplan aan de regering voor te leggen.

Meer informatie - tekst visienota

naar bovenVrijwilligers

Studiebezoek Zuid-Afrika: Youth Volunteer Congres en 20 jaar samenwerking - verslag

Eind mei trok een Vlaamse delegatie naar Zuid-Afrika om er samen met onze minister van Jeugd deel te nemen aan de eerste 'Youth Volunteer Network Conference'. Het bezoek stond in het teken van 20 jaar samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika inzake jeugdbeleid. Lees er alles over in het verslag van de delegatie.

naar boven


Zuid-Afrika

Sociale inclusie, diversiteit en gelijke kansen in het jeugdwerk: voorbeeld Catalonië

Begin juni trok het traject Jeugdwerk in de Stad met een Vlaamse delegatie naar Catalonië, waar ze projecten en methodieken over het thema inclusie, diversiteit en gelijke kansen in het jeugdwerk bezocht. Daarbij lag één focus op jongeren met een migratieachtergrond. Een tweede focus was de stedelijke context. Lees er alles over in het verslag van de deelnemers.

naar boven


Catalonië

EU-jeugdconferentie 'Youth for Tomorrow’s Europe' in Malta

Als sluitstuk van het Maltese EU-voorzitterschap vond in mei de conferentie 'Youth for Tomorrow's Europe' plaats. Deze conferentie stond los van de gebruikelijke EU-jeugdconferenties, waarbij Europese jongeren via de gestructureerde dialoog meewerken aan de Europese beleidsvoorbereiding. Daardoor kon de conferentie haar focus richten op de toekomst, dit op een belangrijk moment voor het Europese jeugdbeleid. In 2018 loopt immers de EU-Jeugdstrategie 2010-2018 af, het kader voor Europese samenwerking inzake Jeugd.

Belangrijke aandachtspunten voor de toekomst zijn onder andere meer solidariteit binnen de EU, positieve beeldvorming van jongeren, de kracht van vrijwilligerswerk en de participatie van moeilijk bereikbare jongeren in Europese projecten en beleidsprocessen.

Meer info vind je in het verslag van de Vlaamse deelnemer.

naar boven


Malta

Subsidieaanvragen experimentele projecten:

Verenigingen die in 2018 experimentele projecten opzetten rond (1) jeugdwerk, (2) informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd of (3) cultuureducatie van de jeugd, kunnen hun subsidieaanvraag tot 1 september 2017 indienen. Deze indiendatum geldt ook voor verenigingen die al gesubsidieerd worden voor een experimenteel project en die een subsidieverlenging wensen aan te vragen.

Meer informatie - Subsidievoorwaarden - Aanvraagformulier

naar bovenExperimenteel jeugdwerk

Subsidieaanvragen projecten van gesubsidieerde verenigingen

Gesubsidieerde landelijk georganiseerde verenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen die in 2018 een project opzetten, kunnen hun subsidieaanvraag tot 1 september 2017 indienen. Alleen projecten die inspelen op ontwikkelingen of opportuniteiten die niet konden worden voorzien bij het opstellen van de beleidsnota en die voor de vereniging een bijzonder karakter hebben, komen in aanmerking voor subsidiëring.


naar bovenProjectsubsidie

Investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur

Het vernieuwde besluit over het verlenen van investeringssubsidies voor culturele en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang bevat drie sectorale prioriteiten voor de periode 2017-2021: (1) het automatiseren van theatertrekken, (2) toegankelijkheid van culturele infrastructuur en (3) het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Voor de prioriteiten 'toegankelijkheid' en 'energiezuiniger maken' komt ook infrastructuur die door de jeugdsector wordt gebruikt, in aanmerking voor subsidiëring. De uiterste indiendatum voor projectaanvragen ligt voor 2017 vast op 15 september 2017. Vanaf 2018 is dat 1 april.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving - Subsidievoorwaarden - Formulieren

naar boven

 

Klimaatfonds

Parlementaire vragen en initiatieven m.b.t. het jeugdbeleid

- Masterplan bivakplaatsen - Toeristentaks

- Masterplan bivakplaatsen - Speciaal vervoer voor jeugdkampen

- Afvalproblematiek bivakplaatsen - Analyse Centrum voor Jeugdtoerisme

- Masterplan bivakplaatsen - Kampvuren

- Gemeenten zonder speelzone - Stand van zaken

- Speelzones - Stand van zaken

- Jeugdbeleid - Label kindvriendelijke gemeente

- Gemeenten - Sectorale subsidies

- Label kindvriendelijke steden en gemeenten - Ondersteuning jury

- Overdracht van bevoegdheden Cultuur en Jeugd van de provincies naar de Vlaamse overheid - Gedachtewisseling

- Provinciaal jeugdbeleid - Inkanteling

- Erasmus+ - Halfwegevaluatie

- Vrijetijdsbesteding jongeren in een instelling - Initiatieven

- Lokaal jeugdbeleid - Eenmeting

- Beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Media - Consultancyopdrachten

- Ondernemerschap - Beeldvorming bij jongeren

- Btw-verlaging voor renovatie jeugdlokalen - Overleg

- Subsidiëring politieke jongerenbewegingen - Modaliteiten

- Wel Jong Niet Hetero vzw - Subsidiëring

- Wel Jong Niet Hetero vzw - Bijkomende middelen

- Strijd tegen radicalisering - Samenwerking met Victoria Deluxe

naar boven

 

Vlaams Parlement

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur ons dan een e-mail.

V.U.: Johan Van Gaens • afdeling Jeugd • Arenbergstraat 9 • 1000 Brussel - www.jeugdbeleid.be