dinsdag 4 juli 2017

Gemeenteraad 03/07/2017

Stad Poperinge
 
Gemeenteraad 03/07/2017
 

Kerkenbeleidsplan

De gemeenteraad keurde het kerkenbeleidsplan goed. In het plan zijn de herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouwekerk naar een cultureel centrum en de herbestemming van kapel 't Vogeltje naar een ontmoetingsruimte opgenomen. Een actueel kerkenbeleidsplan is onder meer van belang om in aanmerking te blijven komen voor subsidiëring van restauratiewerken aan beschermde kerken door de Vlaamse Overheid.

Campus secundair onderwijs

De Vlaamse overheid keurde eind 2016 een decreet goed voor een nieuw investeringsprogramma. Via dit programma realiseert een private partner een schoolbouwproject en onderhoudt hij dit gedurende 30 jaar. De vzw Bertinus Collectief diende een dossier in voor de  bouw van twee nieuwe gebouwen op de campus van het Sint-Janscollege. In de gebouwen komen een sporthal en nieuwe klaslokalen. Het is de bedoeling dat ook externe organisaties, waaronder de stad, gebuik kunnen maken van deze infrastructuur. De vzw Bertinus Collectief wil alle leerlingen en personeelsleden van het secundair onderwijs samenbrengen in één ‘schoolstraat’, die de campus Sint-Janscollege verbindt met het OLVI, het VTI en De Ast, zodat er als het ware één campus ontstaat. Er komt een passerelle boven de Deken De Bolaan en op vraag van het stadsbestuur wordt een fiets- en voetgangersweg tussen het Sint–Janscollege en De Klimrank voorzien om een veilig verkeer naar het Huis van het Kind en het deeltijds kunstonderwijs te garanderen. De voorgestelde werken en de verkeersveilige ‘schoolstraat’ sluiten aan bij de beleidsvisie van het stadsbestuur inzake centrumontwikkeling en verkeersveiligheid. De realisatie ervan zou tevens een absolute meerwaarde betekenen voor de door het stadsbestuur nieuw te ontwikkelen Vroonhofsite.

Sint-Michielscomplex

De stad wil in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel sociale en private appartementen ontwikkelen binnen het project van het geklasseerde Sint-Michielscomplex, gelegen in de Werf, tussen de Sint-Annastraat en de Duinkerkestraat. De gemeenteraad keurde een overeenkomst met De Mandel goed, waarbij De Mandel  als opdrachtgevend bestuur wordt aangeduid voor het voeren van de gunningsprocedure.

Bouw stedelijke werkplaatsen

De gemeenteraad keurde het bestek en de wijze van gunnen goed voor de bouw van stedelijke werkplaatsen in de Ouderdomseweg. Momenteel is de technische dienst  op 3 verschillende plaatsen gehuisvest (Veurnestraat, Ieperstraat en Nijverheidsstraat). De laatste locatie wordt gehuurd, net zoals nog 3 andere locaties die de technische dienst nodig heeft om materiaal op te slaan. De huidige locaties voldoen niet op vlak van duurzaamheid en veiligheid en bovendien komt de spreiding van de diensten de efficiëntie en effectiviteit niet ten goede. De bouw van nieuwe werkplaatsen met kantoren moet bijdragen tot een meer efficiënte organisatie, minder te betalen huurgelden, duurzamere huisvestiging en een veiligere werkomgeving. Ook het schuthok en de werking van het dierenasiel werden herbekeken. Het uitvoeringsdossier van Architectenbureau Tides uit Kortrijk omvat de uitvoering van de gesloten ruwbouw van de stedelijke werkplaatsen voor alle uitvoerende diensten, het administratief gebouw, de uitleendienst en het dierenasiel.

Doortocht Reningelst

In het kader van de vernieuwing van de doortocht Reningelst worden wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd aan de gewestwegen Reningelstplein, Baljuwstraat, Zevekotestraat, Clyttesteenweg, Heuvellandseweg en Lokerseweg en aan de gemeentewegen Nedergraafstraat, Bettedreef, Neerhofstraat, Pastoorstraat en Kriekstraat. Langs de Heuvellandseweg wordt een bufferbekken aangelegd en op diverse locaties komen buffergrachten. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant in het najaar de eerste fase van de werken aan te besteden. De werken gaan in het voorjaar van 2018 van start. Het aandeel van de stad in dit project bedraagt 2.030.846,07 euro incl. btw. De gemeenteraad keurde het bestek, de plannen, de raming en de gunningswijze goed.

Tonnagebeperking stadscentrum

In het stadscentrum wordt een tonnagebeperking van 7,5 ton ingesteld bij het begin van de bebouwde kom, met uitzondering voor plaatselijke bediening. De Diepemeers, Duinkerkestraat (van Diepemeers tot Westlaan) en  Krombeekseweg (van Diepemeers tot Noordlaan) worden echter niet opgenomen, omwille van hun functie voor doorgaand verkeer. Deze maatregel is gericht op het weren van doorgaand zwaar verkeer in de verschillende woon- en schoolomgevingen in het stadscentrum en komt zowel de verkeersveiligheid als de verkeersleefbaarheid ten goede.

Zone 30 dorpskern Watou

Op vraag van het lokale bewonersplatform wordt een ruime vaste zone 30 ingevoerd in de dorpskern van Watou. Hierin worden volgende straten opgenomen: Blauwhuisstraat, Douvieweg (van Plokkersheem tot Watouplein), Kapelaanstraat, Kasteelstraat, Kerkhofstraat, Kleine Markt, Moenaardestraat (van Kleine Markt tot Watouplein), Steenvoordestraat (van Trappistenweg tot Watouplein), Vijfhoekstraat, Watouplein, Winnezelestraat (van Moenaardestraat tot OC De Bollaard). Deze zone 30 komt de verkeersveiligheid ten goede en zorgt voor minder lawaai, uitlaatgassen en fijn stof. Het rijden via de dorpskern wordt minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer en er wordt een aangenamere woon- en leefomgeving gecreëerd.

Blue-bikepunt station

In het station van Poperinge komt er binnenkort een Blue-bikepunt. Er worden acht deelfietsen voorzien die kunnen worden uitgeleend met een Blue-bikekaart via een sleutelautomaat. Trein- of busreizigers die bij het station aankomen kunnen op deze manier hun traject eenvoudig per fiets verderzetten. Dit komt de combimobiliteit in de stationsomgeving ten goede en zal het fietsgebruik in de stad verder stimuleren.

Turnmateriaal Ontmoetingscentra

De gemeenteraad keurde het bestek en de wijze van gunnen goed voor de aankoop van turnmateriaal voor de ontmoetingscentra in Roesbrugge, Proven, Watou, Krombeke en Abele. Het materiaal zal in hoofdzaak gebruikt worden door leerlingen van het basisonderwijs. Het gaat voor elk OC om een plint, een set van tien lichte turnmatten, een valmat, een set van vier turnbanken, een minitrampoline en een springplank.

Reglement uitleendienst - bibiliotheek

Het gemeentelijk reglement op het uitlenen van logistiek materiaal wordt gewijzigd met ingang van 4 juli 2017. De werking van de Mobiele Stokpop (ontlening van speelgoed en de speelbus) worden geïntegreerd in het reglement. Het speelgoed voor de fijne motoriek wordt verder (maar nu gratis) ontleend in de bibliotheek. Verenigingen, comités en scholen kunnen voortaan gratis de speelbus ontlenen voor een evenement op Poperings grondgebied. Naar aanleiding van deze wijzigingen wordt ook het bibliotheekreglement gewijzigd. Het gebruik van de zelfuitleenbalie en de intelligente inleverbus worden in het reglement opgenomen.

 
 
 
  Stadhuis Poperinge
Grote Markt 1 , 8970 Poperinge
Tel: 057 33 40 81
Fax: 057 33 75 81
Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, gelieve hier te klikken.